Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 17a, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    14 12  33 28 27 12 72
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  903,3 1291,6  1051,2 618,5 816,2 1029,7 747,5
  Planteprodukter 1000 NOK  42,7 80,6  62,0 6,2 8,7 34,1 11,4
  Husdyrprodukter 1000 NOK  562,0 823,5  646,4 333,9 448,3 598,0 411,6
  Tilskudd 1000 NOK  279,3 365,8  315,7 271,4 345,2 379,8 313,2
  Andre inntekter 1000 NOK  19,3 21,6  27,0 7,1 13,9 17,8 11,3
Variable kostnader i alt 1000 NOK  283,9 418,1  333,8 168,9 235,4 311,3 213,1
  Såvarer 1000 NOK  11,0 22,5  16,2 2,8 4,7 10,2 4,7
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  29,4 34,5  30,6 13,3 21,1 24,6 17,7
  Plantevernmidler 1000 NOK  3,8 5,3  4,5 0,6 0,8 2,4 0,9
  Konserveringsmidler 1000 NOK  4,8 12,3  6,9 5,5 8,5 5,3 6,4
  Fôrmidler 1000 NOK  178,7 230,7  196,8 104,6 149,1 178,9 131,4
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  23,7 30,6  25,6 18,0 21,8 25,9 20,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  14,4 51,6  27,7 8,1 8,4 34,3 12,3
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  18,3 30,6  25,4 16,0 21,2 29,7 19,7
Faste kostnader, registrerte:           
  Leid arbeid 1000 NOK  72,6 129,4  103,0 61,0 77,2 62,5 67,5
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  26,2 45,7  38,0 22,0 27,1 36,7 25,7
  Traktor 1000 NOK  11,0 26,5  20,3 7,8 16,0 18,0 12,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  25,1 38,3  31,4 18,3 27,1 40,2 24,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  7,8 6,8  7,7 5,1 5,1 4,7 4,7
  Drivstoff 1000 NOK  13,3 28,1  19,5 11,9 14,5 16,1 13,0
  Maskinleie 1000 NOK  32,2 47,9  43,0 10,2 11,7 27,9 13,6
  Jordleie 1000 NOK  8,9 32,9  20,8 5,0 6,2 9,7 5,9
  Andre faste kostnader 1000 NOK  91,3 108,7  97,5 62,4 86,6 89,2 74,9
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  572,3 882,4  715,0 372,5 507,0 616,4 455,6
Resultat før avskrivning 1000 NOK  331,0 409,2  336,1 246,0 309,1 413,3 292,0
Avskrivninger:           
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  18,9 27,3  23,9 16,3 12,3 28,4 16,4
  Traktor 1000 NOK  19,1 27,1  24,0 17,2 21,9 31,9 20,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  46,0 53,6  47,0 23,4 32,5 55,5 31,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,6 2,0  2,2 1,6 1,8 1,4 1,6
Kalkulert rente 5,0 % 1000 NOK  81,2 104,5  89,8 44,6 62,1 100,7 59,2
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  244,3 299,3  239,1 187,6 240,7 296,0 221,7
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  2,9 21,3  20,2 8,7 5,9 16,0 8,3
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  31,1 52,0  38,6 28,3 39,1 36,4 32,8
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  -0,3 3,1  1,0 9,3 4,5 1,8 7,3
+Aksjeutbytte 1000 NOK  5,1 7,4  6,5 5,5 -0,7 16,9 4,7
+Lønnsinntekter 1000 NOK  260,6 232,8  226,5 177,9 170,9 130,6 164,0
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  39,7 45,7  45,2 41,7 28,0 0,7 29,8
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  7,1 2,4  3,9 0,3 1,5 2,0 1,0
+Renteinntekter 1000 NOK  4,3 16,5  10,2 12,8 11,8 8,2 11,8
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  60,0 90,9  71,1 25,0 69,3 67,8 48,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  534,8 589,5  520,1 447,0 432,4 440,8 433,3
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  81,6 79,2  76,0 66,3 64,4 36,2 59,4
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  229,4 350,2  285,2 524,7 382,9 358,5 446,4
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  120,6 -23,5  51,3 -29,4 -57,8 -6,2 -33,2
Balanse pr 31/12:           
  Jordbruk 1000 NOK  1631,6 2156,8  1824,7 900,2 1252,8 2041,4 1195,4
  Skogbruk 1000 NOK  135,7 196,3  169,9 79,0 131,2 78,8 94,2
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  138,0 210,1  189,1 201,0 206,2 266,5 206,1
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  680,8 631,7  640,7 396,6 538,6 416,9 443,9
  Krav og kontanter 1000 NOK  231,0 523,5  404,2 440,4 388,6 343,6 408,4
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2817,1 3718,3  3228,6 2017,2 2517,3 3147,2 2348,1
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  266,4 525,6  392,7 159,2 264,2 281,3 211,0
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  923,5 1374,0  1068,2 280,7 747,2 790,3 533,2
  Egenkapital 1000 NOK  1627,2 1818,7  1767,6 1577,3 1506,0 2075,5 1604,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015