Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 17a, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    13 10  30 29 29 16 77
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  898,7 1157,6  1051,9 596,0 820,6 1041,8 767,2
  Planteprodukter 1000 NOK  45,6 85,2  66,7 2,1 15,5 19,4 10,9
  Husdyrprodukter 1000 NOK  560,2 693,9  639,3 316,1 458,7 615,2 428,6
  Tilskudd 1000 NOK  272,9 364,3  322,9 271,2 335,7 392,4 318,0
  Andre inntekter 1000 NOK  20,1 14,2  23,0 6,6 10,7 14,8 9,8
Variable kostnader i alt 1000 NOK  284,6 334,6  319,5 154,8 219,3 290,5 207,0
  Såvarer 1000 NOK  9,7 20,3  15,3 2,4 4,8 7,0 4,3
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  28,0 39,8  33,0 12,2 21,3 28,1 18,8
  Plantevernmidler 1000 NOK  4,3 7,5  5,6 0,4 1,0 2,0 0,9
  Konserveringsmidler 1000 NOK  6,7 5,9  7,3 4,8 8,0 8,6 6,9
  Fôrmidler 1000 NOK  172,6 189,8  177,4 97,5 132,7 172,2 125,9
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  29,0 31,8  30,5 18,4 22,9 26,2 21,7
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  8,8 5,9  20,1 5,7 6,5 18,2 9,1
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  25,6 33,5  30,3 13,4 22,0 28,2 19,5
Faste kostnader, registrerte:           
  Leid arbeid 1000 NOK  78,3 133,4  120,8 56,9 77,9 78,1 68,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  31,8 36,1  36,8 19,8 27,5 22,5 22,9
  Traktor 1000 NOK  15,4 23,0  18,1 10,6 16,3 16,8 14,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  20,5 29,7  25,7 19,6 29,1 34,1 26,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  8,1 6,7  8,8 7,2 4,7 5,5 5,7
  Drivstoff 1000 NOK  15,0 20,0  18,1 12,0 15,1 19,2 14,4
  Maskinleie 1000 NOK  29,3 27,0  46,4 11,8 15,6 36,1 18,0
  Jordleie 1000 NOK  9,4 39,2  25,6 4,4 7,7 9,1 6,4
  Andre faste kostnader 1000 NOK  84,3 97,0  92,2 60,8 83,2 84,4 73,4
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  576,6 746,9  712,1 357,9 496,3 596,3 456,7
Resultat før avskrivning 1000 NOK  322,1 410,7  339,7 238,1 324,3 445,5 310,5
Avskrivninger:           
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  16,3 26,2  21,7 16,2 14,3 25,1 17,2
  Traktor 1000 NOK  19,9 23,5  20,7 24,4 23,7 31,6 25,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  39,6 41,5  42,8 24,6 33,7 50,9 33,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,9 0,8  1,8 1,5 1,4 0,8 1,2
Kalkulert rente 4,0 % 1000 NOK  60,1 75,1  71,3 36,2 49,7 77,0 49,2
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  244,4 318,6  252,7 171,5 251,4 337,0 234,0
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  12,9 40,1  23,4 5,4 2,5 10,7 5,2
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  38,1 77,4  50,7 21,9 34,7 31,2 28,9
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  6,2   3,3 9,5 14,9 -0,8 10,1
+Aksjeutbytte 1000 NOK  9,2 2,0  5,0 13,8 4,1 44,9 16,1
+Lønnsinntekter 1000 NOK  130,5 167,2  143,8 210,8 181,2 160,9 182,3
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  50,3 24,6  51,9 25,1 31,9 0,4 23,5
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   14,6  4,9 0,1 2,5 7,1 2,5
+Renteinntekter 1000 NOK  2,8 9,4  4,7 6,3 5,3 3,8 5,4
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  40,9 60,0  56,5 21,3 56,3 50,9 40,4
=Nettoinntekt 1000 NOK  453,6 593,8  483,9 443,1 472,1 544,4 467,5
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  11,0 84,3  50,4 75,4 16,5 459,7 129,7
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  248,0 344,9  200,5 646,3 493,4 752,3 606,3
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -17,0 125,0  57,2 -15,1 33,7 -88,5 -12,1
Balanse pr 31/12:           
  Jordbruk 1000 NOK  1486,7 1909,6  1790,9 909,4 1253,2 1965,7 1243,8
  Skogbruk 1000 NOK  188,2 395,6  227,1 70,6 127,5 74,4 90,7
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  165,8 156,7  148,4 221,2 241,2 525,1 288,1
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  673,3 634,5  587,1 477,0 510,2 464,4 480,2
  Krav og kontanter 1000 NOK  285,3 516,3  353,5 555,8 400,0 383,4 457,0
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2799,2 3612,7  3107,1 2234,0 2532,1 3413,0 2559,8
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  235,2 441,9  376,8 142,4 203,5 316,8 198,4
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  812,5 1224,7  1160,0 284,5 718,8 801,5 554,2
  Egenkapital 1000 NOK  1751,5 1946,0  1570,2 1807,1 1609,7 2294,8 1807,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015