Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 17a, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    13 11  30 31 23 20 76
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  880,5 1195,5  1015,2 610,0 822,2 1094,5 795,0
  Planteprodukter 1000 NOK  34,1 85,3  50,9 4,6 9,3 16,5 9,2
  Husdyrprodukter 1000 NOK  571,8 731,2  629,7 337,8 476,4 673,0 463,7
  Tilskudd 1000 NOK  262,3 361,5  320,7 260,6 324,8 391,3 312,0
  Andre inntekter 1000 NOK  12,2 17,4  14,0 7,0 11,8 13,7 10,2
Variable kostnader i alt 1000 NOK  289,9 333,5  293,4 154,5 233,8 311,7 217,9
  Såvarer 1000 NOK  11,7 21,4  16,8 2,6 5,2 10,1 5,3
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  33,6 33,6  30,3 14,6 23,3 35,7 22,6
  Plantevernmidler 1000 NOK  4,5 7,2  4,7 0,4 1,0 1,8 0,9
  Konserveringsmidler 1000 NOK  3,9 9,0  7,3 4,4 7,5 9,4 6,6
  Fôrmidler 1000 NOK  178,3 185,0  167,8 94,2 135,4 168,3 125,2
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  27,2 32,4  29,5 18,3 23,3 26,3 21,7
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  6,4 15,3  8,8 3,9 16,2 32,2 15,0
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  24,2 29,6  28,2 15,9 22,0 27,9 20,6
Faste kostnader, registrerte:           
  Leid arbeid 1000 NOK  77,2 114,2  109,2 60,8 82,4 69,5 69,0
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  24,8 29,5  26,1 23,1 30,6 35,4 28,2
  Traktor 1000 NOK  16,8 26,9  21,1 12,6 19,3 17,7 15,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  22,7 39,9  30,6 24,4 30,7 38,3 29,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,9 11,1  9,5 4,3 3,8 6,0 4,5
  Drivstoff 1000 NOK  16,3 19,8  17,8 13,8 18,9 25,9 18,2
  Maskinleie 1000 NOK  21,9 50,4  40,1 14,2 11,7 32,8 18,1
  Jordleie 1000 NOK  10,8 27,7  18,5 4,7 6,2 10,8 6,6
  Andre faste kostnader 1000 NOK  90,3 108,8  96,5 62,2 86,6 88,0 76,0
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  575,6 761,8  662,7 374,5 523,9 636,2 484,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  304,9 433,7  352,5 235,5 298,3 458,3 311,1
Avskrivninger:           
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  16,9 29,1  23,6 15,6 16,1 23,1 17,7
  Traktor 1000 NOK  19,8 25,2  22,3 21,6 25,4 34,4 25,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  36,7 48,8  45,6 27,9 32,8 52,3 35,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,1 1,8  2,1 1,5 1,3 0,9 1,2
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  43,9 60,9  54,5 29,0 38,7 59,7 39,7
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  229,4 328,8  259,0 168,9 222,7 347,6 230,9
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -1,8 71,9  25,6 12,1 9,1 9,0 10,1
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  21,6 45,1  49,6 20,2 26,0 23,2 22,3
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  1,9 20,7  10,3 19,4 14,6 25,2 20,6
+Aksjeutbytte 1000 NOK  9,8 8,4  9,9 19,5 4,2 28,5 16,7
+Lønnsinntekter 1000 NOK  97,4 153,6  137,3 191,3 225,9 135,4 184,1
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  56,4 61,5  60,3 29,9 33,6 19,1 27,7
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   3,1  1,7 4,7 7,2 12,7 7,4
+Renteinntekter 1000 NOK  2,9 8,8  4,8 5,9 4,8 6,6 5,7
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  44,6 73,4  60,5 23,9 51,5 50,8 39,2
=Nettoinntekt 1000 NOK  373,0 628,4  498,0 447,9 496,5 556,5 486,3
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  148,5 127,5  167,6 87,3 20,3 119,5 72,9
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  321,3 404,0  293,5 620,7 392,1 815,3 602,2
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -39,1 -100,9  -46,0 -12,3 -34,3 32,9 -7,6
Balanse pr 31/12:           
  Jordbruk 1000 NOK  1467,4 2049,3  1840,6 1000,1 1327,8 2042,7 1360,8
  Skogbruk 1000 NOK  228,8 416,7  261,4 70,6 139,6 115,5 102,1
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  277,1 221,0  278,5 254,9 139,4 462,8 272,6
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  514,0 620,8  521,9 509,1 564,4 501,4 517,8
  Krav og kontanter 1000 NOK  246,3 661,0  406,8 558,5 423,1 468,4 492,9
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2733,5 3968,7  3309,2 2393,1 2594,2 3591,0 2746,2
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  227,4 529,6  381,5 148,4 202,6 254,7 191,4
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  770,0 1536,1  1266,0 451,8 809,2 938,5 683,8
  Egenkapital 1000 NOK  1736,2 1903,0  1661,8 1792,8 1582,4 2397,8 1870,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015