Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17a, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    11 11  30 26 16 15 6 64
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1006,1 1372,7  1212,5 695,1 897,7 1191,5 1742,5 954,7
  Planteprodukter 1000 NOK  41,0 73,8  52,8 6,8 9,7 28,6 85,7 20,1
  Husdyrprodukter 1000 NOK  653,0 894,0  783,2 390,4 530,8 715,4 1096,7 564,5
  Tilskudd 1000 NOK  293,3 391,3  350,8 292,5 343,3 423,0 538,8 356,7
  Andre inntekter 1000 NOK  18,7 13,7  25,6 5,4 13,9 24,4 21,3 13,5
Variable kostnader i alt 1000 NOK  329,7 392,5  364,0 189,9 231,5 322,5 517,4 260,5
  Såvarer 1000 NOK  10,2 22,2  17,1 3,0 6,0 9,8 12,9 6,2
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  34,8 27,2  32,4 18,4 25,5 36,7 69,1 29,0
  Plantevernmidler 1000 NOK  3,1 4,7  3,3 0,5 0,6 2,0 3,8 1,2
  Konserveringsmidler 1000 NOK  6,4 10,2  8,9 5,9 6,8 8,0 7,2 6,7
  Fôrmidler 1000 NOK  192,6 229,6  198,6 111,4 135,3 181,4 280,8 148,4
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  29,1 40,2  36,1 22,1 24,8 30,5 39,2 26,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  21,5 23,8  29,8 9,0 8,2 17,7 74,6 17,5
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  32,1 34,5  37,8 19,6 24,3 36,4 29,8 25,5
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid 1000 NOK  80,3 121,3  121,0 73,8 72,9 98,8 99,6 81,0
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  30,6 48,1  41,9 19,0 34,1 39,9 57,3 31,1
  Traktor 1000 NOK  20,6 20,0  19,8 13,0 14,8 24,8 21,2 16,8
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  27,3 35,8  35,8 23,3 32,7 37,0 76,6 33,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  8,0 15,5  10,4 3,4 5,7 4,2 15,9 5,3
  Drivstoff 1000 NOK  21,6 28,6  24,2 14,7 23,2 32,9 38,9 23,1
  Maskinleie 1000 NOK  37,3 70,3  67,7 23,9 22,7 44,3 103,5 35,5
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  13,7 40,9  27,8 4,8 6,0 11,3 54,3 11,2
  Andre faste kostnader 1000 NOK  78,1 103,8  92,9 69,1 86,6 97,0 116,3 84,2
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  647,2 876,8  805,6 434,9 530,2 712,8 1101,1 582,3
Resultat før avskrivning 1000 NOK  358,8 495,9  406,9 260,2 367,5 478,7 641,5 372,5
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  20,3 31,6  28,2 15,5 18,1 24,7 37,5 20,5
  Traktor 1000 NOK  18,3 19,8  22,0 21,3 24,6 36,7 26,0 26,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  35,7 60,3  52,7 25,1 34,8 59,3 84,2 40,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,6 1,7  2,0 1,2 1,5 0,7 2,0 1,2
Kalkulert rente 5,0 % 1000 NOK  73,9 110,6  101,8 49,4 68,4 109,2 166,7 78,8
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  282,9 382,4  302,0 197,1 288,6 357,3 491,7 283,8
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  45,3 13,2  57,8 13,7 6,2 7,6 0,8 9,0
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  27,9 31,6  40,4 27,5 35,6 51,1 23,3 34,3
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  66,3 62,8  47,2 5,7 19,9 107,1 0,7 33,1
+Aksjeutbytte 1000 NOK  6,2 11,2  12,2 27,3 5,9 1,1 11,4 13,9
+Lønnsinntekter 1000 NOK  118,0 217,7  187,4 270,7 205,7 193,2 295,0 234,7
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  8,4 58,5  51,4 26,0 40,8 35,0 14,9 30,4
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   17,2  6,3 0,8 4,2 7,3 12,8 4,3
+Renteinntekter 1000 NOK  6,7 10,6  11,0 27,9 17,2 16,7 10,2 21,1
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  42,5 100,6  81,3 28,8 55,4 95,3 89,8 56,3
=Nettoinntekt 1000 NOK  519,2 704,7  634,3 567,9 568,6 681,2 771,0 608,3
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  81,1 125,2  184,4 122,9 173,5 130,6 224,3 146,9
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  520,0 556,9  507,3 680,6 479,2 949,8 792,6 711,1
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -47,0 -21,9  -27,0 5,0 -34,9 -57,4 -126,3 -31,5
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk 1000 NOK  1464,8 2216,4  2065,2 992,2 1432,9 2227,2 3488,6 1619,7
  Skogbruk 1000 NOK  222,3 383,4  274,8 82,9 130,9 63,7 622,4 140,4
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  252,4 411,5  326,2 324,7 224,1 506,6 135,5 319,6
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  560,9 713,7  616,2 672,6 545,3 801,7 929,0 690,3
  Krav og kontanter 1000 NOK  528,1 532,7  595,2 610,8 488,3 614,0 698,9 597,1
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3028,5 4257,7  3877,6 2683,1 2821,5 4213,2 5874,4 3367,1
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  259,6 482,5  444,8 149,4 177,8 318,1 432,1 220,5
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  866,5 1512,1  1299,4 615,4 779,5 1476,7 1929,5 971,9
  Egenkapital 1000 NOK  1902,4 2263,1  2133,4 1918,2 1864,3 2418,4 3512,7 2174,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015