Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17a, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    13 13  33 22 15 15 6 58
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1085,9 1468,6  1373,6 746,3 981,2 1331,9 1842,5 1071,9
  Planteprodukter 1000 NOK  54,9 95,8  76,5 9,1 12,9 28,3 92,9 23,7
  Husdyrprodukter 1000 NOK  705,5 931,7  877,3 428,9 580,8 807,0 1159,7 641,6
  Tilskudd 1000 NOK  300,4 416,7  390,5 302,2 366,9 467,5 576,0 390,0
  Andre inntekter 1000 NOK  25,2 24,3  29,4 6,0 20,6 29,1 13,8 16,6
Variable kostnader i alt 1000 NOK  360,3 434,7  409,1 213,1 257,1 380,3 552,0 302,8
  Såvarer 1000 NOK  12,9 24,8  21,9 3,7 6,7 10,4 16,8 7,6
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  40,5 38,9  39,4 20,5 27,5 41,5 85,9 34,5
  Plantevernmidler 1000 NOK  4,3 3,0  3,4 0,6 1,3 0,4 5,5 1,2
  Konserveringsmidler 1000 NOK  7,5 10,8  11,2 5,5 7,0 8,4 6,6 6,8
  Fôrmidler 1000 NOK  201,5 257,1  233,8 124,0 158,6 211,1 304,5 174,1
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  36,3 44,1  43,7 27,1 26,8 33,9 44,2 30,5
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  30,3 23,7  22,6 12,5 6,7 33,3 48,6 20,1
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  27,1 32,2  33,1 19,3 22,5 41,3 39,8 27,9
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid 1000 NOK  93,1 112,3  140,6 64,2 72,8 113,9 156,8 88,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  21,7 39,1  38,9 23,2 29,9 28,6 55,4 29,6
  Traktor 1000 NOK  22,5 24,3  30,3 13,1 12,1 24,9 23,1 16,9
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  35,5 37,8  39,2 28,0 39,0 36,7 58,7 36,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,5 9,8  11,1 3,5 3,3 5,5 22,3 5,9
  Drivstoff 1000 NOK  22,9 33,6  32,4 19,7 28,6 47,6 50,2 32,4
  Maskinleie 1000 NOK  32,2 114,4  80,3 16,0 33,4 48,8 104,8 38,2
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  20,0 38,6  36,4 3,7 9,8 11,9 43,0 11,5
  Andre faste kostnader 1000 NOK  88,8 118,2  108,9 78,1 98,2 117,7 132,9 99,2
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  701,4 962,9  927,3 462,4 584,2 816,0 1199,2 661,6
Resultat før avskrivning 1000 NOK  384,6 505,6  446,3 283,9 397,0 515,9 643,3 410,3
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  22,5 35,2  32,6 17,3 19,4 27,0 43,0 23,0
  Traktor 1000 NOK  24,6 19,9  24,6 18,0 25,2 31,7 33,5 25,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  36,8 57,3  53,9 27,0 36,9 72,7 80,7 46,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,0 2,0  1,6 1,3 1,8 0,7 1,8 1,3
Kalkulert rente 6,0 % 1000 NOK  104,3 128,4  135,4 60,9 83,1 146,6 220,6 105,3
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  299,6 391,2  333,5 220,3 313,7 383,8 484,4 314,1
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  37,9 28,4  41,8 8,6 3,6 33,4 101,2 23,3
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  37,5 33,7  43,9 31,5 49,7 125,2 24,2 59,7
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  49,6 0,4  19,6 9,8 13,9 42,9 0,4 18,4
+Aksjeutbytte 1000 NOK  84,3 10,4  39,2 7,3 2,5 13,3 10,6 7,9
+Lønnsinntekter 1000 NOK  195,8 243,0  230,7 273,1 178,8 203,4 323,5 235,9
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  7,7 65,4  48,1 27,1 44,1 39,9 49,0 37,1
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   4,9  1,9 2,6 5,2 10,9 9,4 6,1
+Renteinntekter 1000 NOK  31,2 14,2  26,7 24,9 19,8 21,3 17,1 21,8
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  74,7 116,9  107,0 40,9 68,1 137,2 124,3 81,5
=Nettoinntekt 1000 NOK  668,9 674,8  678,5 564,3 563,1 736,7 895,5 642,8
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  198,4 162,1  146,5 123,0 94,8 94,0 163,2 112,4
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  650,6 610,7  668,8 794,6 585,0 1045,0 991,4 825,5
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  85,2 -42,3  -1,0 3,1 -16,5 -54,2 -31,9 -20,4
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk 1000 NOK  1751,1 2215,3  2337,5 1035,4 1427,3 2659,9 3733,1 1835,9
  Skogbruk 1000 NOK  222,5 204,7  216,3 73,1 116,7 64,0 720,7 149,0
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  393,7 308,2  351,2 345,5 424,7 584,0 128,0 405,2
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  707,0 669,8  679,4 725,7 506,3 772,7 803,5 689,2
  Krav og kontanter 1000 NOK  575,4 631,6  740,4 692,3 602,7 740,3 906,8 703,8
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3649,6 4029,7  4324,7 2872,0 3077,7 4820,9 6292,1 3783,0
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  262,2 527,8  491,2 151,0 210,1 371,4 432,6 252,4
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  916,4 1379,1  1417,8 624,7 924,2 1921,6 2416,4 1222,9
  Egenkapital 1000 NOK  2471,0 2122,8  2415,8 2096,3 1943,4 2528,0 3443,1 2307,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015