Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 17a, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  >500  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    11 11  6 29 17 16 12 6  51
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1068,2 1565,6  2212,3 1485,5 758,4 1044,5 1448,1 2144,5  1173,5
  Planteprodukter 1000 NOK  51,6 47,3  125,1 63,4 9,3 11,7 34,8 155,8  33,3
  Husdyrprodukter 1000 NOK  675,2 1059,1  1407,2 968,5 421,3 620,3 909,7 1293,0  701,2
  Tilskudd 1000 NOK  316,8 428,3  654,5 426,7 321,9 389,2 479,1 637,3  417,1
  Andre inntekter 1000 NOK  24,6 30,8  25,5 26,9 5,9 23,2 24,6 58,4  21,9
Variable kostnader i alt 1000 NOK  376,6 542,2  626,7 487,5 217,7 312,2 482,9 633,9  358,7
  Såvarer 1000 NOK  13,0 18,9  42,1 21,1 5,1 4,6 7,3 20,9  7,3
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  58,3 49,6  46,6 51,8 24,0 32,3 55,7 121,5  45,6
  Plantevernmidler 1000 NOK  4,5 4,3  1,7 3,7 0,7 0,9 1,4 14,5  2,6
  Konserveringsmidler 1000 NOK  5,3 12,7  11,8 9,3 5,8 9,8 9,5 4,3  7,7
  Fôrmidler 1000 NOK  201,9 286,9  364,6 264,3 130,0 187,3 246,0 345,9  200,7
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  33,7 55,6  86,2 53,0 27,6 34,5 42,1 48,4  35,6
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  28,3 66,6  11,2 40,1 2,9 10,3 69,3 26,4  23,6
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  31,8 47,4  62,5 44,2 21,6 32,5 51,5 52,0  35,6
Faste kostnader, registrerte:              
  Leid arbeid 1000 NOK  99,8 101,2  333,3 149,0 81,4 83,6 109,6 190,5  101,5
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  31,0 47,6  70,0 44,6 16,2 37,0 32,0 79,1  33,8
  Traktor 1000 NOK  22,4 21,4  40,6 25,1 7,6 19,5 27,2 35,9  19,3
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  41,2 43,8  62,2 45,5 25,9 41,5 32,3 54,4  35,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,7 9,6  12,4 7,2 1,8 6,5 6,8 10,8  5,5
  Drivstoff 1000 NOK  15,1 31,3  58,6 30,1 13,9 24,3 34,1 61,1  27,5
  Maskinleie 1000 NOK  46,2 94,0  113,7 79,6 22,4 32,1 33,9 97,5  37,0
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  23,9 35,5  98,0 42,9 4,4 10,0 11,4 53,4  13,6
  Andre faste kostnader 1000 NOK  82,5 111,0  164,3 110,1 81,4 108,5 108,4 141,6  103,3
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  741,4 1037,7  1579,7 1021,7 472,7 675,3 878,5 1358,3  735,9
Resultat før avskrivning 1000 NOK  326,8 527,9  632,7 463,8 285,7 369,2 569,6 786,2  437,6
Avskrivninger:              
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  21,2 41,0  57,5 35,8 14,7 22,0 28,5 39,2  23,1
  Traktor 1000 NOK  20,7 22,4  46,4 26,2 16,9 25,0 26,6 42,9  24,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  33,3 82,4  101,5 65,9 25,9 35,9 88,8 79,5  50,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,0 2,3  3,5 2,1 0,9 1,1 0,2 1,8  0,9
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  45,7 79,4  132,3 76,1 30,1 42,3 82,7 130,5  58,1
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  250,6 379,8  423,8 333,8 227,3 285,2 425,6 622,9  338,7
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  5,3 3,0  43,0 11,9 5,5 6,0 7,0 -2,3  5,1
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  26,2 58,6  37,7 42,2 17,7 42,3 76,0 34,7  41,1
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  36,6 38,1  20,3 32,5 -2,2 20,0 29,6   12,5
+Aksjeutbytte 1000 NOK  19,6 0,1  3,6 8,2 -0,8 1,1 1,8 -3,1  0,1
+Lønnsinntekter 1000 NOK  172,9 281,5  297,3 234,2 237,1 232,1 291,5 364,9  263,4
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  13,3 28,2  110,8 39,3 33,5 45,4 44,0 24,7  38,6
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  3,1 14,9  18,5 10,7 0,3 31,6 31,8 9,6  18,6
+Renteinntekter 1000 NOK  15,1 12,0  23,0 15,0 13,0 12,1 11,3 15,0  12,6
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  46,4 72,7  125,0 74,0 33,2 49,7 109,7 137,7  68,7
=Nettoinntekt 1000 NOK  496,4 743,5  853,0 653,9 498,2 626,1 808,9 928,7  662,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  95,8 185,5  670,7 242,5 44,1 136,1 53,6 394,6  116,4
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  664,2 767,1  1167,0 773,8 721,7 687,8 792,8 1027,8  763,8
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -19,8 -304,4  192,3 -85,3 7,7 -42,4 -81,0 155,5  -11,5
Balanse pr 31/12:              
  Jordbruk 1000 NOK  1537,9 2930,8  4419,2 2649,8 1025,1 1418,9 3061,6 4584,5  2046,6
  Skogbruk 1000 NOK  157,0 330,8  273,0 243,8 63,7 127,0 82,9 853,9  181,1
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  465,3 346,9  551,9 442,7 244,5 439,4 202,0 214,2  292,1
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  515,8 717,7  670,6 635,1 677,4 570,0 699,2 817,4  665,3
  Krav og kontanter 1000 NOK  458,3 893,4  1404,6 805,6 637,2 646,4 827,8 761,0  699,5
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3134,3 5219,6  7319,2 4777,0 2647,9 3201,8 4873,6 7230,9  3884,6
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  236,6 661,8  779,0 517,9 170,5 190,3 336,1 453,3  249,0
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  968,0 1734,1  2514,2 1588,7 668,0 733,2 1797,3 2588,0  1180,0
  Egenkapital 1000 NOK  1929,8 2823,7  4026,1 2670,4 1809,4 2278,3 2740,2 4189,6  2455,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015