Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 17a, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  >500  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    9 12  6 28 14 15 11 6  46
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1153,2 1677,4  2325,4 1618,5 814,0 1127,0 1479,7 2317,6  1271,4
  Planteprodukter 1000 NOK  61,3 66,3  155,0 81,3 2,7 10,3 17,5 159,8  29,2
  Husdyrprodukter 1000 NOK  721,5 1110,8  1420,2 1032,1 461,2 672,7 936,8 1424,4  769,6
  Tilskudd 1000 NOK  341,3 461,8  709,6 469,9 342,4 421,8 502,8 689,1  451,8
  Andre inntekter 1000 NOK  29,0 38,6  40,7 35,2 7,7 22,2 22,6 44,2  20,8
Variable kostnader i alt 1000 NOK  377,0 561,4  607,0 501,5 222,6 338,4 453,2 730,8  381,8
  Såvarer 1000 NOK  14,0 27,0  34,0 23,5 4,1 6,3 10,5 22,6  8,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  40,0 43,2  31,2 39,2 20,9 30,3 42,4 97,7  39,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  6,0 2,9  1,5 3,5 0,2 1,0 1,0 12,8  2,3
  Konserveringsmidler 1000 NOK  6,1 8,9  17,3 9,5 5,0 5,7 8,1 3,5  5,8
  Fôrmidler 1000 NOK  217,2 310,7  386,7 289,4 135,9 213,6 277,4 437,4  234,4
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  39,7 54,6  73,9 53,6 29,5 30,5 39,7 55,3  35,6
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  17,4 74,9  5,7 41,1 3,8 17,2 41,3 52,2  23,4
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  36,5 39,3  56,7 41,7 23,2 33,8 33,0 49,3  32,4
Faste kostnader, registrerte:              
  Leid arbeid 1000 NOK  109,0 134,6  293,0 159,3 76,3 81,2 119,2 222,1  107,2
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  39,1 57,5  77,2 54,5 18,6 35,7 43,0 67,9  36,4
  Traktor 1000 NOK  21,8 22,4  28,3 23,2 12,6 30,0 21,9 28,4  22,5
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  36,7 49,3  82,7 51,4 30,3 43,0 42,0 63,8  41,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,6 9,5  44,7 15,4 7,0 6,9 9,2 14,7  8,5
  Drivstoff 1000 NOK  23,1 42,1  63,8 39,5 17,2 23,8 36,3 61,9  29,8
  Maskinleie 1000 NOK  50,0 89,6  124,7 84,3 20,2 31,6 41,9 110,2  40,8
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  29,8 39,1  92,7 46,3 5,4 5,7 16,5 62,3  15,6
  Andre faste kostnader 1000 NOK  103,0 125,5  195,4 131,3 81,7 109,7 131,6 167,4  113,9
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  794,1 1130,8  1609,4 1106,8 491,9 706,0 914,8 1529,5  798,2
Resultat før avskrivning 1000 NOK  359,1 546,6  716,0 511,7 322,1 420,9 564,9 788,1  473,2
Avskrivninger:              
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  22,9 37,7  61,4 37,0 15,4 25,2 27,0 47,9  25,6
  Traktor 1000 NOK  18,9 20,9  48,7 25,5 16,8 22,8 26,5 45,0  24,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  37,2 79,7  130,9 75,3 23,6 43,6 77,7 86,6  51,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,2 2,1  3,5 2,1 1,0 0,4 0,8 2,6  1,0
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  47,8 84,8  144,0 83,8 30,1 48,2 79,1 137,9  61,8
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  278,9 406,3  471,4 371,8 265,3 329,0 432,9 606,0  370,6
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  32,3 10,0  103,7 37,7 -1,2 9,9 8,3 80,8  15,4
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  32,4 55,3  77,4 60,0 19,2 90,8 13,2 35,0  43,2
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  48,2 36,0  187,7 71,1  71,9 52,3   35,9
+Aksjeutbytte 1000 NOK  6,4 36,2  5,8 18,9 25,8 2,6 20,5 11,7  15,1
+Lønnsinntekter 1000 NOK  184,7 271,1  340,8 248,7 263,1 204,7 333,7 372,2  275,2
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  2,5 30,8  70,9 30,0 30,6 20,7 19,9 17,1  23,1
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   5,9  19,7 6,7 0,5 1,0 30,2 7,2  8,6
+Renteinntekter 1000 NOK  8,7 17,8  32,4 17,4 14,1 11,4 7,2 11,2  11,2
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  40,7 75,8  115,3 72,9 31,6 49,3 115,5 94,6  65,6
=Nettoinntekt 1000 NOK  553,5 793,6  1194,5 789,5 585,8 692,7 802,6 1046,6  732,6
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  86,4 258,8  383,7 224,3 120,5 114,8 221,1 332,1  170,3
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  625,9 834,8  1474,9 864,8 812,1 936,4 561,8 1049,5  823,7
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -44,8 303,2  -46,7 104,1 -1,6 -21,1 -79,2 -140,7  -44,7
Balanse pr 31/12:              
  Jordbruk 1000 NOK  1565,1 2829,6  5190,2 2869,2 1018,3 1633,6 2733,0 4607,8  2097,1
  Skogbruk 1000 NOK  86,7 314,1  283,6 225,5 71,6 92,4 89,8 865,7  186,3
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  222,3 327,8  511,5 342,1 209,5 303,3 378,0 269,2  288,2
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  461,4 738,0  636,6 629,2 647,9 625,7 822,4 905,2  716,0
  Krav og kontanter 1000 NOK  614,0 716,0  1652,3 862,0 769,4 931,3 551,3 765,7  769,6
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2949,5 4925,5  8274,1 4928,0 2716,7 3586,3 4574,5 7413,7  4057,2
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  261,5 304,2  788,1 400,6 175,3 217,6 347,3 391,0  258,4
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  978,7 1589,8  3048,9 1689,0 546,7 751,3 1818,0 2454,8  1166,3
  Egenkapital 1000 NOK  1709,4 3031,4  4437,2 2838,4 1994,7 2617,3 2409,2 4567,9  2632,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015