Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 17a, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  >500  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    14 7  24 7 11 20 7 46
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1910,2 2887,4  2101,2 1119,2 1205,7 1805,7 2870,7 1700,4
  Planteprodukter 1000 NOK  49,9 117,4  70,2 13,8 13,6 21,5 88,9 28,4
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1304,3 1876,6  1395,5 626,6 701,5 1123,6 1934,6 1058,6
  Tilskudd 1000 NOK  529,9 853,3  608,0 476,7 477,0 634,0 815,0 593,3
  Andre inntekter 1000 NOK  26,1 40,1  27,4 2,2 13,7 26,6 32,2 20,1
Variable kostnader i alt 1000 NOK  626,7 900,8  670,5 294,6 359,2 579,3 904,0 526,1
  Såvarer 1000 NOK  19,6 42,7  25,7 3,1 7,2 13,3 31,3 12,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  65,1 61,6  59,5 26,7 31,5 60,8 127,8 57,8
  Plantevernmidler 1000 NOK  5,4 1,7  3,7 0,7 0,5 1,0 11,2 2,4
  Konserveringsmidler 1000 NOK  7,0 14,8  8,4 3,4 7,6 10,9 23,7 10,8
  Fôrmidler 1000 NOK  402,2 532,9  410,7 186,3 209,9 350,4 516,0 313,9
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  58,4 86,5  62,8 37,1 36,5 58,2 79,3 52,2
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  21,0 98,1  46,6 8,2 35,8 38,2 47,8 33,7
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  48,0 62,5  53,1 29,1 30,2 46,6 67,0 42,6
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid 1000 NOK  173,5 323,3  208,1 134,7 95,5 136,5 213,1 136,3
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  47,3 45,2  43,5 22,6 25,0 40,2 53,5 35,6
  Traktor 1000 NOK  30,7 61,2  36,9 13,9 16,6 40,8 16,3 26,6
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  54,1 64,0  53,6 35,7 38,7 60,8 64,0 51,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  27,3 36,3  29,4 6,4 14,2 21,8 16,9 16,5
  Drivstoff 1000 NOK  48,0 55,8  47,9 22,5 28,2 49,2 62,7 41,3
  Maskinleie 1000 NOK  121,9 150,1  118,0 26,3 33,0 47,9 239,8 69,4
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  49,2 108,1  64,6 12,9 6,9 21,2 70,7 23,6
  Andre faste kostnader 1000 NOK  142,7 173,2  146,4 110,8 102,7 131,5 178,7 127,3
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1321,4 1917,9  1418,8 680,3 720,2 1129,2 1819,6 1054,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  588,8 969,5  682,3 438,9 485,5 676,5 1051,1 646,4
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  38,4 63,0  42,9 22,2 34,3 38,0 64,5 38,9
  Traktor 1000 NOK  32,7 48,8  35,0 16,6 35,4 32,1 55,8 34,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  81,8 246,3  124,2 51,0 63,4 81,2 171,4 84,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,7 5,2  3,7 2,4 1,5 0,4 2,3 1,2
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  93,5 209,9  120,5 48,6 66,3 85,7 180,9 88,6
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  432,3 606,3  476,5 346,7 350,9 524,7 757,1 487,5
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  45,6 14,6  30,9 -2,3 -13,1 12,2 164,6 27,0
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  30,8 79,3  44,6 18,9 27,3 89,4 54,2 56,5
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  1,6 73,1  22,3 28,2 24,7 35,2 6,0 26,4
+Aksjeutbytte 1000 NOK  27,3 13,8  35,6 6,2 -10,1 6,2 21,9 4,8
+Lønnsinntekter 1000 NOK  286,9 295,2  289,5 360,7 410,6 317,3 280,7 333,8
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  45,3 119,8  63,9 54,0 6,5 28,3 50,2 29,7
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  1,3 21,1  6,9 6,2 19,9 18,1 15,3 15,9
+Renteinntekter 1000 NOK  12,1 31,5  18,5 16,4 20,7 21,9 22,4 22,4
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  131,0 140,7  124,8 27,7 93,6 70,9 171,8 83,6
=Nettoinntekt 1000 NOK  752,1 1114,1  864,0 807,2 743,9 982,4 1200,7 920,6
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  152,9 308,8  197,2 141,4 148,9 487,8 416,1 338,0
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  487,2 2468,4  1385,0 937,4 1000,1 1049,9 1016,2 1085,9
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  1,1 -195,9  -61,1 16,7 -83,0 -246,7 -53,8 -133,0
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk 1000 NOK  3183,6 7454,8  4189,2 1675,5 2547,6 3006,3 6171,8 3130,0
  Skogbruk 1000 NOK  424,9 318,3  349,3 111,3 152,7 136,2 1115,2 282,7
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  255,3 1104,6  796,7 329,4 306,5 439,5 327,7 388,0
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  811,5 683,0  756,4 984,6 924,8 1026,6 741,7 932,7
  Krav og kontanter 1000 NOK  730,9 1864,5  1063,5 828,7 1036,2 1163,4 1003,8 1105,6
  Eiendeler i alt 1000 NOK  5406,2 11425,3  7155,1 3929,5 4967,9 5772,0 9360,2 5839,0
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  587,0 671,4  571,2 175,6 284,3 545,9 792,9 459,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  2399,8 3924,7  2678,3 862,0 2057,3 1207,7 3589,7 1694,5
  Egenkapital 1000 NOK  2419,4 6829,2  3905,7 2891,9 2626,3 4018,3 4977,5 3685,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015