Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 17a, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  >500  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    12 8  22 7 10 20 9 47
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2019,8 2830,7  2243,8 1125,7 1261,7 1920,3 2828,1 1814,9
  Planteprodukter 1000 NOK  73,2 227,5  125,7 19,9 21,2 42,5 84,6 41,8
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1325,7 1747,6  1425,3 614,1 735,0 1176,5 1930,4 1130,8
  Tilskudd 1000 NOK  594,9 800,8  657,7 490,2 492,3 665,8 776,8 617,2
  Andre inntekter 1000 NOK  26,0 54,9  35,0 1,5 13,3 35,6 36,3 25,2
Variable kostnader i alt 1000 NOK  681,8 787,7  697,9 311,7 393,7 630,7 998,3 596,9
  Såvarer 1000 NOK  18,3 54,0  33,6 3,7 8,6 16,2 26,6 14,4
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  65,0 70,0  62,7 32,5 36,1 68,4 146,4 70,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  5,1 3,7  4,1 0,3 2,1 0,5 8,0 2,3
  Konserveringsmidler 1000 NOK  8,5 18,9  11,5 1,3 4,9 10,0 23,4 10,1
  Fôrmidler 1000 NOK  398,7 459,0  397,3 193,7 232,1 365,0 614,4 355,8
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  65,9 116,0  81,9 44,8 46,8 62,4 86,6 60,2
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  71,5 6,5  53,6 9,2 29,9 50,6 36,7 37,4
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  48,8 59,8  53,2 26,2 33,2 57,5 56,2 46,6
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid 1000 NOK  206,5 351,4  253,5 154,0 107,5 148,6 259,8 159,9
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  46,8 60,3  49,6 23,6 32,7 44,3 64,8 42,4
  Traktor 1000 NOK  30,8 46,2  35,6 15,6 18,4 43,6 29,5 30,5
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  40,9 67,4  48,8 39,4 56,3 56,8 77,3 57,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  11,4 17,6  12,7 9,9 13,1 11,7 35,0 16,0
  Drivstoff 1000 NOK  47,7 70,7  52,6 18,7 28,4 51,4 63,1 43,0
  Maskinleie 1000 NOK  149,6 131,8  131,7 39,1 33,6 63,3 146,4 68,1
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  57,2 113,3  75,4 10,5 15,5 26,4 76,6 30,8
  Andre faste kostnader 1000 NOK  143,6 189,3  157,9 104,2 114,1 133,5 168,1 130,3
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1416,3 1835,8  1515,6 726,6 813,2 1210,3 1918,8 1175,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  603,4 994,9  728,2 399,1 448,5 710,0 909,4 639,9
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  41,9 70,7  48,9 23,0 40,0 45,3 60,1 43,8
  Traktor 1000 NOK  30,1 64,4  40,3 22,2 36,5 42,1 42,3 37,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  76,6 226,3  127,1 51,7 71,8 88,8 207,1 100,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,0 8,1  4,1 2,4 1,7 0,2 1,8 1,2
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  94,7 221,2  135,2 50,1 81,0 93,6 201,2 103,6
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  452,8 625,5  507,8 299,8 298,4 533,5 598,1 456,5
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -4,1 26,7  12,2 -1,8 30,7 -0,4 41,6 14,1
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  53,3 155,3  85,3 10,2 9,9 44,8 61,4 34,6
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  4,0 51,3  20,9 -1,4 21,6 40,3 3,5 22,2
+Aksjeutbytte 1000 NOK  12,3 32,7  19,2 7,4 17,0 6,0 14,3 10,8
+Lønnsinntekter 1000 NOK  362,7 295,0  324,4 340,9 410,5 354,2 293,3 345,0
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  10,2 88,3  47,7 159,0 17,4 32,7 35,3 48,0
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  0,8   0,4  11,3 15,7 2,5 9,6
+Renteinntekter 1000 NOK  9,8 37,4  19,1 16,8 20,4 25,0 14,4 21,7
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  117,4 152,2  127,5 51,7 102,6 84,2 183,8 100,6
=Nettoinntekt 1000 NOK  784,5 1160,0  909,4 779,2 734,6 967,6 880,5 861,9
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  57,5 299,4  146,7 97,2 143,3 211,2 227,1 187,1
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  608,3 2385,7  1198,8 1111,1 859,2 1218,3 980,7 1156,1
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -165,3 466,2  80,4 38,4 -63,4 -113,6 364,9 13,5
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk 1000 NOK  3133,1 7423,1  4513,0 1661,5 2712,5 3368,8 6690,5 3557,2
  Skogbruk 1000 NOK  247,9 470,9  312,5 110,9 172,7 139,1 937,7 292,3
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  363,6 1292,6  682,1 368,4 507,9 347,6 572,9 448,4
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  814,3 891,2  818,6 1011,4 973,2 1090,5 846,9 985,9
  Krav og kontanter 1000 NOK  814,5 1610,1  1058,6 912,7 904,1 1219,7 887,5 1095,0
  Eiendeler i alt 1000 NOK  5373,5 11687,9  7384,8 4065,0 5270,4 6165,7 9935,6 6378,8
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  592,5 485,3  543,1 145,0 306,8 485,5 553,8 406,4
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  2190,5 4200,8  2872,7 885,0 1916,1 1650,7 4656,5 2133,6
  Egenkapital 1000 NOK  2590,5 7001,8  3968,9 3035,0 3047,5 4029,4 4725,3 3838,8

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015