Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 17a, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  >500  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    12 8  21 6 6 15 12 39
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1975,4 3284,5  2460,4 1091,6 1717,8 1897,5 3243,3 2160,0
  Planteprodukter 1000 NOK  79,7 165,6  111,9 6,0 12,2 12,9 76,8 31,4
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1344,6 2230,7  1674,8 648,3 1155,6 1208,2 2251,7 1435,0
  Tilskudd 1000 NOK  518,5 847,0  639,0 431,5 543,9 639,5 879,5 666,6
  Andre inntekter 1000 NOK  32,6 41,2  34,7 5,8 6,2 37,0 35,4 27,0
Variable kostnader i alt 1000 NOK  671,7 1057,2  824,9 317,5 606,9 596,3 1031,2 688,8
  Såvarer 1000 NOK  17,9 56,9  32,8 5,0 9,3 15,4 23,5 15,4
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  60,1 80,3  66,8 27,1 32,7 72,5 123,0 74,9
  Plantevernmidler 1000 NOK  7,8 5,2  6,5 0,7 2,2 1,1 7,0 3,0
  Konserveringsmidler 1000 NOK  7,4 31,5  16,2 1,4 6,0 7,3 38,1 15,7
  Fôrmidler 1000 NOK  407,1 561,5  461,2 188,6 345,0 324,9 606,3 393,6
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  65,2 125,9  89,3 46,5 70,2 70,3 107,3 78,0
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  42,3 115,8  81,4 10,8 87,4 34,1 36,2 39,4
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  63,9 80,2  70,7 37,3 54,0 70,5 89,8 68,8
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid 1000 NOK  140,1 394,8  237,7 106,4 146,1 143,5 290,9 183,6
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  45,2 79,2  58,6 26,1 43,5 58,2 60,7 51,8
  Traktor 1000 NOK  44,3 33,3  38,6 28,1 39,9 35,2 37,2 35,4
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  59,6 96,0  72,2 38,7 70,1 66,7 101,3 73,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  18,5 20,6  18,5 6,5 14,4 5,5 28,8 14,2
  Drivstoff 1000 NOK  33,3 65,2  44,4 22,0 35,9 49,0 60,4 46,4
  Maskinleie 1000 NOK  109,1 162,1  124,2 31,9 51,5 79,0 169,2 95,3
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  46,4 122,5  75,5 8,7 27,1 26,8 84,7 41,9
  Andre faste kostnader 1000 NOK  142,3 183,1  159,3 108,5 144,0 134,4 188,8 148,6
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1310,6 2214,1  1653,9 694,5 1179,3 1194,7 2053,1 1379,5
Resultat før avskrivning 1000 NOK  664,8 1070,4  806,5 397,2 538,6 702,9 1190,2 780,5
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  47,8 96,9  64,8 36,7 61,7 49,5 68,6 55,3
  Traktor 1000 NOK  37,1 60,9  44,5 35,8 60,8 50,2 50,5 49,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  103,4 245,2  153,5 50,5 116,5 103,2 214,7 131,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,8 7,6  5,1 2,7 2,7 0,6 2,3 1,8
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  72,8 157,3  102,7 36,2 87,3 70,0 129,6 85,8
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  472,7 659,7  538,6 271,4 296,8 499,3 854,1 542,3
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  22,6 7,1  15,5 0,9 19,7 -5,0 35,5 12,2
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  34,4 41,6  35,9 7,5 28,5 60,2 55,4 45,7
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  -3,4 -0,8  -2,2 47,3 57,7 55,4 7,3 39,7
+Aksjeutbytte 1000 NOK  11,2 27,3  17,1 9,0 17,2 14,2 40,1 21,8
+Lønnsinntekter 1000 NOK  307,5 482,8  382,0 311,8 488,3 331,8 173,4 304,1
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  5,1 64,0  27,3 88,4 7,1 49,6 26,2 41,8
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   19,6  7,5 6,1 2,4 5,1 0,6 3,5
+Renteinntekter 1000 NOK  4,3 23,0  11,2 17,1 13,4 12,1 7,8 11,8
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  77,0 204,9  128,5 43,4 114,6 88,0 110,1 92,0
=Nettoinntekt 1000 NOK  777,4 1119,5  904,4 716,0 816,6 934,8 1090,3 930,8
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -18,8 223,8  57,6 99,0 229,7 169,3 365,6 228,2
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  829,4 2639,3  1454,8 2176,0 1356,1 1327,0 908,2 1333,2
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -81,1 -76,1  -106,4 -69,4 -27,2 -39,1 -121,0 -67,1
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk 1000 NOK  3693,8 8463,1  5402,8 1758,3 4331,2 3655,2 6618,2 4379,1
  Skogbruk 1000 NOK  231,7 357,0  270,6 49,2 207,7 86,9 700,8 288,6
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  412,9 1382,0  763,1 1112,0 562,1 361,5 559,9 568,9
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  855,6 1338,1  1043,6 1012,1 1354,3 1127,3 1497,2 1258,3
  Krav og kontanter 1000 NOK  755,7 1903,2  1168,5 1709,0 1351,2 1273,3 889,2 1234,1
  Eiendeler i alt 1000 NOK  5949,6 13443,3  8648,6 5640,5 7806,4 6504,2 10265,2 7728,9
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  382,2 822,1  576,2 189,6 315,6 477,1 754,9 493,5
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  2745,4 6231,6  4094,3 851,6 3319,2 1727,3 4444,2 2673,5
  Egenkapital 1000 NOK  2822,0 6389,7  3978,1 4599,3 4171,6 4299,8 5066,1 4561,9