Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 17a, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  >500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    13 10  25 7 15 13 40
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2076,1 3832,0  2729,1 1577,8 2077,7 3267,7 2266,3
  Planteprodukter 1000 NOK  65,8 185,9  115,8 8,3 16,1 78,0 33,7
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1413,1 2731,1  1903,5 1033,3 1358,5 2234,5 1507,3
  Tilskudd 1000 NOK  538,0 862,5  657,7 526,3 664,7 910,3 693,7
  Andre inntekter 1000 NOK  59,2 52,6  52,1 9,8 38,3 45,0 31,6
Variable kostnader i alt 1000 NOK  673,8 1209,7  873,3 547,7 660,6 965,0 705,5
  Såvarer 1000 NOK  24,7 55,4  36,2 8,6 15,5 23,6 15,9
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  44,4 102,2  67,6 39,9 68,7 118,7 74,7
  Plantevernmidler 1000 NOK  6,9 6,6  6,4 4,3 0,6 6,5 3,2
  Konserveringsmidler 1000 NOK  3,7 9,7  6,0 5,8 8,7 19,6 11,2
  Fôrmidler 1000 NOK  398,2 748,4  525,7 342,1 367,0 582,5 414,0
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  71,7 132,4  95,4 71,0 73,0 117,1 84,3
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  57,4 50,8  55,4 37,5 57,1 19,7 38,8
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  66,8 104,1  80,7 38,4 70,0 77,3 63,4
Faste kostnader, registrerte:           
  Leid arbeid 1000 NOK  143,4 367,8  233,3 140,4 149,7 298,5 189,2
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  62,3 70,4  62,4 45,0 63,4 78,9 61,0
  Traktor 1000 NOK  34,2 45,5  37,0 23,8 41,2 35,9 34,8
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  71,4 97,3  79,4 71,0 80,6 110,3 84,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  27,4 9,1  19,7 4,5 10,1 20,5 12,9
  Drivstoff 1000 NOK  38,3 76,0  52,3 30,2 62,1 65,7 52,2
  Maskinleie 1000 NOK  123,8 173,6  136,1 63,4 68,7 161,7 91,5
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  45,9 116,4  73,2 21,6 25,9 107,1 50,6
  Andre faste kostnader 1000 NOK  153,4 240,7  186,5 127,7 148,8 199,9 158,1
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1373,9 2406,6  1753,2 1075,3 1311,2 2043,3 1440,1
Resultat før avskrivning 1000 NOK  702,2 1425,4  975,9 502,6 766,4 1224,4 826,2
Avskrivninger:           
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  64,2 93,7  72,6 54,8 63,0 78,9 64,2
  Traktor 1000 NOK  42,9 67,6  51,0 55,2 50,3 64,5 54,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  104,6 269,8  165,1 108,8 126,2 267,4 159,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  5,4 3,5  4,2 2,8 0,8 2,4 1,9
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  78,1 167,5  110,4 75,2 78,2 147,8 95,6
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  485,1 990,8  682,9 280,9 526,1 811,2 546,2
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  28,8 46,8  33,9 55,4 -0,6 6,3 11,3
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  39,6 65,0  46,9 44,4 64,5 64,8 54,5
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  -0,2 -49,9  -20,1 86,8 34,3 0,4 29,3
+Aksjeutbytte 1000 NOK  11,3 44,4  24,2 10,4 12,4 23,0 14,7
+Lønnsinntekter 1000 NOK  384,6 486,3  416,9 382,0 330,0 274,0 335,6
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  32,4 100,1  56,9 30,1 29,1 38,9 37,3
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  0,3   0,2 20,9 5,3 23,1 14,1
+Renteinntekter 1000 NOK  3,0 38,0  16,9 10,6 10,9 11,1 12,2
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  84,1 231,1  143,8 81,8 81,0 191,4 116,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  900,8 1490,5  1114,8 839,6 930,9 1061,3 939,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  173,9 649,1  339,9 209,2 154,4 504,3 290,7
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  959,4 3233,6  1794,1 1429,4 980,3 924,5 1216,3
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -66,1 124,5  25,4 -325,5 -347,1 -1,9 -187,6
Balanse pr 31/12:           
  Jordbruk 1000 NOK  3887,7 8414,7  5530,9 3755,8 4120,7 7857,6 5009,7
  Skogbruk 1000 NOK  381,8 137,0  255,3 165,7 87,1 523,3 241,5
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  502,0 1364,1  810,0 912,3 547,2 523,9 625,2
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  947,9 2126,2  1408,5 1539,4 1029,8 1544,0 1256,4
  Krav og kontanter 1000 NOK  808,4 2407,6  1400,7 1586,1 1202,8 1199,3 1364,4
  Eiendeler i alt 1000 NOK  6527,8 14449,7  9405,4 7959,3 6987,6 11648,1 8497,2
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  410,2 936,9  621,3 554,2 742,9 1145,3 777,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  2950,0 6245,1  4228,4 2363,4 1851,8 5037,8 2910,6
  Egenkapital 1000 NOK  3167,6 7267,7  4555,7 5041,6 4392,9 5465,0 4809,4