Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 17a, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  >500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    10 10  21 7 13 13 36
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2017,1 3967,4  2912,2 1874,4 2166,5 3741,9 2597,5
  Planteprodukter 1000 NOK  131,6 154,9  139,5 36,8 45,7 98,5 61,1
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1255,8 2720,5  1929,4 1173,9 1266,7 2404,8 1611,8
  Tilskudd 1000 NOK  562,3 1020,5  775,5 650,7 784,1 1160,1 868,5
  Andre inntekter 1000 NOK  67,4 71,6  67,8 12,9 70,0 78,4 56,2
Variable kostnader i alt 1000 NOK  719,6 1521,5  1091,9 721,6 677,4 1218,0 863,2
  Såvarer 1000 NOK  23,7 67,6  44,9 10,3 17,1 35,0 21,3
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  66,2 94,3  78,2 55,9 83,1 160,4 100,5
  Plantevernmidler 1000 NOK  7,9 16,6  11,7 1,7 0,9 6,8 3,1
  Konserveringsmidler 1000 NOK  3,7 11,1  7,5 14,9 9,3 32,8 18,6
  Fôrmidler 1000 NOK  419,6 998,5  692,3 439,0 383,1 750,4 515,9
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  64,8 154,3  106,5 76,3 74,4 119,7 89,8
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  81,7 35,1  55,6 63,9 43,7 16,7 39,2
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  52,1 143,9  95,2 59,5 65,8 96,2 74,8
Faste kostnader, registrerte:           
  Leid arbeid 1000 NOK  122,1 354,1  231,4 129,9 136,8 272,0 180,4
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  53,6 152,3  99,0 43,2 55,9 64,8 53,3
  Traktor 1000 NOK  19,4 55,7  36,9 23,0 30,7 35,5 30,2
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  68,3 192,5  125,4 66,1 82,1 97,0 80,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  19,4 26,4  22,4 3,8 8,6 14,8 10,0
  Drivstoff 1000 NOK  45,0 104,0  73,1 39,0 68,1 82,1 63,4
  Maskinleie 1000 NOK  160,8 224,3  185,5 84,6 124,1 158,7 122,0
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  61,9 170,7  111,4 41,4 41,5 110,4 64,9
  Andre faste kostnader 1000 NOK  150,6 277,5  209,3 155,0 166,6 248,7 194,6
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1420,7 3079,1  2186,3 1307,6 1391,8 2302,0 1662,1
Resultat før avskrivning 1000 NOK  596,4 888,4  725,9 566,8 774,7 1439,9 935,4
Avskrivninger:           
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  67,9 107,4  83,7 61,5 54,1 104,1 72,3
  Traktor 1000 NOK  37,1 68,7  52,4 54,1 40,3 72,4 53,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  106,2 326,4  206,4 150,4 104,7 332,6 191,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,6 5,6  4,4 3,9 1,1 2,9 2,5
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  79,3 189,1  128,7 95,5 74,0 189,3 116,5
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  381,7 380,3  379,0 297,0 574,5 927,9 615,5
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  6,3 27,6  16,1 -8,7 -9,6 64,4 17,8
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  118,5 86,4  99,2 27,8 50,4 86,0 54,2
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  6,2 -21,4  -7,2 32,9 59,3 -0,3 27,7
+Aksjeutbytte 1000 NOK  6,2 46,2  25,3 10,1 10,3 19,9 15,9
+Lønnsinntekter 1000 NOK  373,9 553,8  464,9 297,0 378,9 277,3 330,4
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK   102,6  48,9 0,6 62,4 79,3 65,3
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK      12,1  2,3 3,2
+Renteinntekter 1000 NOK  5,6 24,1  14,2 15,4 10,9 15,2 14,5
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  95,1 251,7  169,4 145,3 96,4 217,4 151,5
=Nettoinntekt 1000 NOK  803,3 948,2  871,0 538,8 1040,7 1254,7 993,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -80,3 -179,7  -132,2 399,7 -11,4 285,2 175,7
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  784,8 2638,7  1657,9 785,8 1243,8 1454,8 1310,5
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -1,9 -152,2  -83,1 -381,7 -27,3 302,4 12,9
Balanse pr 31/12:           
  Jordbruk 1000 NOK  3983,3 9858,7  6635,6 5010,5 3687,9 9648,9 5927,7
  Skogbruk 1000 NOK  401,6 156,9  268,3 180,3 241,0 532,8 323,3
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  324,4 1443,4  917,6 720,4 431,9 740,0 642,8
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1142,0 2062,0  1575,7 1512,4 1291,7 1482,6 1382,3
  Krav og kontanter 1000 NOK  788,5 2207,1  1431,6 1312,7 1116,4 1426,3 1323,2
  Eiendeler i alt 1000 NOK  6639,6 15728,1  10828,8 8736,3 6768,9 13830,6 9599,4
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  407,5 1304,0  831,1 965,3 466,9 875,6 707,9
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  3133,0 7700,6  5229,8 3946,2 1873,2 5550,8 3620,4
  Egenkapital 1000 NOK  3099,1 6723,5  4767,9 3824,9 4428,9 7404,3 5271,2