Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 17a, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland  Vestlandet
  

 

 

 

   Jæren Andre bygder   
  

 

 

 

  
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  Alle  50-100  100-200  200-300  Alle  50-100  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    11 7 25  5 27 9 43 17 53  8 81
Brukers alder år  46 41 43  51 48 45 47 50 46  40 46
Jordbruksareal daa  146 250 202  75 149 240 170 84 146  250 147
  Leid daa  26 68 31  22 45 134 69 17 37  62 38
Eiendeler i jordbruket NOK  1099906 1786617 1411667  597628 1223627 1508470 1226499 624206 1058939  1469254 1033052
  Varelager NOK  57598 94877 76456  30154 53094 76648 55808 36058 59360  75183 56341
  Buskap NOK  206063 360106 276474  108432 178955 255603 194824 99807 178004  232613 169754
  Maskiner og redskap NOK  29850 84471 62257  21679 74150 109781 79975 28724 53431  85397 57655
  Traktor NOK  100996 85917 95491  33858 123503 129041 117444 74075 98505  212432 111774
  Driftsbygninger NOK  429433 681912 521881  289400 549397 700720 554283 267050 473748  539973 443717
  Jord, veg, osv. NOK  275967 479334 379107  114104 244528 236676 224165 118492 195892  323656 193812
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3407 3653 3479  2132 2921 3579 3024 2684 2941  3235 2937
  Familien timer  2593 2931 2628  1875 2381 2589 2357 2326 2281  2526 2340
Arealbruk:                
  Korn daa  1,4 8,6 5,5   2,2 13,7 5,7  0,3  15,6 1,8
  Poteter daa  0,3 0,3 2,1  0,2 0,7 0,2 0,5 0,2 0,1  0,4 0,2
  Grovfôr og beite daa  144,6 241,3 194,3  75,1 145,8 224,7 162,9 83,3 145,4  233,9 144,8
  Annet daa    0,4  0,1 0,4 1,1 0,5  0,5   0,3
Avlinger pr daa:                
  Korn kg  423 384 464   241 417 342  232  640 589
  Poteter kg  1429 2500 2963  2000 683 2000 866 1844 1813  1000 1650
  Grovfôr og beite FEm  575 562 560  431 434 418 412 424 415  391 414
  I alt FEm  573 556 557  431 429 416 407 424 414  406 415
Storfehold:                
  Årskyr stk  17,1 27,8 22,5  5,9 13,0 15,1 12,9 8,6 13,4  18,5 13,1
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  22,3 42,9 31,7  10,8 19,9 27,4 21,1 9,7 19,9  25,9 18,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  2,1 6,5 4,2  3,0 3,0 4,1 3,9 0,9 3,0  3,4 2,9
  Mjølk/årsku kg  5809 6350 6076  5449 6108 6488 6128 5990 6147  6134 6099
  Omsatt mjølk l  87439 157170 120550  28027 69502 87104 69329 45939 73228  102570 71506
  Kraftfôr/årsku NOK  5798 6508 6321  8201 7950 12313 9149 8386 8896  8153 8718
  Grovfôr/årsku daa  8,5 8,7 8,6  12,7 11,2 14,9 12,7 9,7 10,9  12,7 11,1
Priser:                
  Mjølk uten driftstillegg NOK/l  3,35 3,32 3,36  3,51 3,50 3,54 3,52 3,50 3,57  3,60 3,57
  Kukjøtt NOK/kg  27,17 27,10 26,97  30,42 30,00 30,62 30,26 31,72 31,47  29,93 31,31
  Annet storfekjøtt NOK/kg  31,94 32,42 32,32  35,88 35,68 37,30 36,20 36,52 36,89  36,64 36,97
Produksjonsinntekt mjølk NOK  352223 580957 463863  143944 302486 368278 301696 219745 320649  429013 314179
  Driftstillegg NOK  59000 59000 59000  45507 59000 59556 57547 59000 58889  59583 58917
  Distriktstilskudd mjølk NOK      5886 13004 18898 13687 13782 21762  29805 21222
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  44086 67144 61318  25528 35414 51097 39393 15522 33669  43433 30866
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  51536 86557 64872  63270 55264 88326 73804 14102 59198  61999 53369
  Distriktstilskudd kjøtt NOK      8845 9251 19053 12706 5639 13380  14803 12640
Produksjonsinntekt livdyr NOK  14906 22913 19333  1620 13488 12558 11883 12371 11250  19113 11845
Annet husdyrhold NOK  4385 264 2807   1567 159828 34436 3050 2438  2503 2483
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  493 461 465  410 550 442 512 550 531  446 518
Dekningsbidrag/daa NOK 2986 2670 2752  2964 2648 2161 2436 3295 2757  2247 2700
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 129659 171116 157352  88165 118608 120606 116240 110863 133221  179567 133204
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 107533 159974 142597  69403 95417 86254 88177 96542 114879  167208 116417
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  80012 112154 102948  54549 53535 37300 46681 69893 71521  121462 76494

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015