Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 17a, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og
mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland  Vestlandet
  

 

 

 

   Jæren Andre bygder   
  

 

 

 

  
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  50-100  100-200  200-300  50-100  100-200  200-300

 

Antall bruk    12 7 6 31 6 21 49 8
Produksjonsinntekter i alt NOK  690299 1127000 340806 593606 762885 378086 606008 832100
  Planteprodukter NOK  13948 20519 5153 6396 23781 5180 7002 22508
  Husdyrprodukter NOK  532758 924868 237145 428155 546121 268496 441668 613891
  Produksjonstillegg o.l. NOK  140858 179313 94604 149987 181522 101032 149504 189145
  Andre inntekter NOK  2735 2301 3905 9068 11461 3379 7834 6556
Variable kostnader i alt NOK  201092 357533 104840 187417 247108 110258 181723 233657
  Såvarer NOK  4100 8517 927 3553 6762 895 2331 5318
  Handelsgjødsel og kalk NOK  21808 45652 12564 23585 37437 11386 23009 33711
  Plantevernmidler NOK  1763 3376 510 1150 1354 553 925 1549
  Konserveringsmidler NOK  6246 9381 3416 5172 5193 3361 4750 8921
  Fôrmidler NOK  138382 221519 67841 115190 129992 74369 121521 155280
  Diverse til husdyrholdet NOK  11136 21804 5903 12522 15710 8613 13683 20360
  Innkjøp av dyr NOK  5317 31291 7550 15755 36091 6111 6534 1163
  Andre forbruksartikler NOK  12341 15994 6129 10492 14569 4971 8969 7356
Faste kostnader, registrerte:           
  Leid arbeid NOK  81170 78730 28926 66331 98148 42537 70659 120703
  Maskiner og redskaper NOK  20672 25820 4137 18735 28385 12845 20214 27101
  Traktor NOK  8961 16763 3837 9445 26707 5064 7300 6252
  Driftsbygninger NOK  20388 43134 10125 19949 19359 8382 17376 18571
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  3611 7533 1433 2574 2908 2523 3138 4815
  Drivstoff NOK  4963 9345 3565 8099 10534 3799 6198 9375
  Maskinleie NOK  8249 20039 7437 9038 19693 2900 5271 9034
  Jordleie NOK  7733 8284 1408 3073 8302 266 1218 2913
  Andre faste kostnader NOK  44271 57260 29378 41805 58779 30334 43278 44631
Registrerte kostnader i alt NOK  401109 624441 195083 366465 519921 218909 356374 477051
Resultat før avskrivning NOK  289190 502559 145723 227141 242964 159177 249634 355049
Avskrivninger:           
  Maskiner og redskaper NOK  13475 24980 4016 16901 27471 6961 17092 19630
  Traktor NOK  18336 24108 2837 16855 25895 15129 19035 35734
  Driftsbygninger NOK  25478 41441 12125 25429 35734 18253 31614 41379
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  3294 5639 1301 4342 4231 2217 3541 5664
Kalkulert rente 6,0 % NOK 65811 118617 27626 65470 88693 39062 61826 97204
  Driftsoverskott jordbruk NOK  228607 406391 125444 163613 149635 116618 178350 252642
+Driftsoverskott skogbruk NOK  910 1633 -317 9388 28357 1994 1040 7750
+Driftsoverskott tilleggsnæring NOK  1833  400 5439 7158 1554 9173 401
+Driftsoverskott annen næring NOK  44391 10749 6162 10036 14135 -335 4273 11600
+Aksjeutbytte NOK  745 10872 2093 1969 11620 6086 11192 40522
+Lønnsinntekter NOK  144537 45312 180749 125552 157132 152202 87254 125119
+Pensjoner/sykepenger NOK  20682 22437  25552 168 2107 16830 10602
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  717 1537 1094 10420 13646 4409 4707 4366
+Renteinntekter NOK  3277 3410 2832 5821 11693 5069 7760 7784
-Gjeldsrenter og kår NOK  43071 80213 30853 37598 49765 19787 27378 38850
=Nettoinntekt NOK  402628 422127 287604 320191 343779 269916 293201 421935
Endring i egenkapital (sparing) NOK  49577 69325 -34301 25039 24436 21637 27430 39462
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  39721 -29727 68695 173641 214196 207195 282479 478633
  Endring i arbeidskapital NOK  -18346 30302 -26003 -16467 826 -4029 6497 -2032
Balanse pr 31/12:           
  Jordbruk NOK  1098877 1984625 456837 1134178 1513420 652221 1030533 1609983
  Skogbruk NOK  1378 2113 46036 125362 193849 35432 42456 51384
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  62519 14622 96823 70556 261297 74783 118389 82693
  Hovedbygning og privat NOK  498282 642483 314217 454455 482165 339848 413977 549281
  Krav og kontanter NOK  178031 138862 92070 218307 381069 225773 288169 505744
  Eiendeler i alt NOK  1839088 2782705 1005983 2002857 2831800 1328057 1893524 2799085
  Kortsiktig gjeld NOK  247631 400677 134107 179197 411844 105002 171635 246518
  Langsiktig gjeld NOK  521482 1087403 451962 633163 760782 331023 375731 624243
  Egenkapital NOK  1069975 1294625 419914 1190497 1659175 892032 1346157 1928325

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015