Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 17a, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland  Vestlandet
  

 

 

 

   Jæren Andre bygder   
  

 

 

 

  
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  Alle  50-100  100-200  200-300  Alle  50-100  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    12 6 23 7 29 6 43 17 55 8 84
Produksjonsinntekter i alt NOK  690048 1024560 791231 347196 623064 869837 617858 364931 613084 824740 584565
  Planteprodukter NOK  7335 23275 13738 1871 6043 14139 6442 1045 6195 14524 6326
  Husdyrprodukter NOK  532751 814303 615474 237538 447073 636138 441374 255654 443053 608511 422910
  Produksjonstillegg o.l. NOK  148143 184948 159184 103832 158577 200551 157538 106116 156526 196173 149464
  Andre inntekter NOK  1819 2035 2835 3956 11372 19009 12504 2117 7310 5531 5865
Variable kostnader i alt NOK  188524 303839 220837 108631 196242 286201 195412 101304 179743 234362 169690
  Såvarer NOK  4098 10398 5636 952 3654 5666 3638 615 1796 3057 1676
  Handelsgjødsel og kalk NOK  21169 36088 25906 12566 22474 31962 22515 9802 20540 27551 19145
  Plantevernmidler NOK  1565 3569 2152 791 1098 1693 1136 427 865 1361 825
  Konserveringsmidler NOK  6273 10820 8032 3020 4575 6150 4562 3784 5213 7739 5200
  Fôrmidler NOK  124106 197062 145285 73184 117880 156513 115936 71716 120811 167300 115811
  Diverse til husdyrholdet NOK  9929 21803 13725 6890 12749 14873 12281 7595 13519 18636 12791
  Innkjøp av dyr NOK  10073 5654 6731 5657 22414 57915 24655 2392 6949  5528
  Andre forbruksartikler NOK  11311 18445 13370 5571 11396 11431 10689 4972 10049 8718 8714
Faste kostnader, registrerte:              
  Leid arbeid NOK  87077 71206 87234 38507 58386 110750 63020 40142 67028 98805 64095
  Maskiner og redskaper NOK  21566 27502 24764 5211 21861 20657 19614 12216 21976 21008 20019
  Traktor NOK  7872 13034 8606 8571 7247 19120 9991 2221 8670 11264 7423
  Driftsbygninger NOK  25134 46284 32559 9797 20457 27475 19842 8816 16044 18587 15010
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  5161 12097 6451 2737 3463 2706 3171 2258 3043 5382 3096
  Drivstoff NOK  4740 6955 5114 3980 7267 9175 7202 3196 6457 6644 5830
  Maskinleie NOK  9250 19574 12909 5783 8728 19606 9623 1108 5494 14106 5680
  Jordleie NOK  7167 10893 6581 1851 2304 7217 3471  1637 2500 1677
  Andre faste kostnader NOK  42915 49119 45254 30203 43291 58275 44586 27226 41869 47756 39350
Registrerte kostnader i alt NOK  399405 560502 450310 215271 369247 561181 375933 198487 351961 460413 331868
Resultat før avskrivning NOK  290643 464058 340921 131925 253817 308655 241925 166444 261123 364328 252696
Avskrivninger:              
  Maskiner og redskaper NOK  11841 28164 18466 4583 17202 24174 16748 7418 15194 16660 14540
  Traktor NOK  17788 19664 18709 4936 19367 18623 17898 12664 17629 26819 17076
  Driftsbygninger NOK  29621 44124 34096 12573 25360 45158 26381 19162 32678 41112 30849
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  3518 5664 4064 1335 4577 4770 4058 2109 3064 5408 3449
Kalkulert rente 6,5 % NOK 71499 115331 85964 29948 73393 110483 72605 43439 66390 100126 65144
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  227877 366441 265586 108498 187312 215930 176839 125091 192557 274328 186783
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  196 436 216 3010 6213 4856 7596 1742 844 3128 1030
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  900 2094 13558 3677 12120 15768 12504 13785 11831 14377 14999
+Driftsoverskudd annen næring NOK  45727 7601 27668 4694 9322 23186 11800 1500 20386 13962 16682
+Aksjeutbytte NOK  303 98 8956 5241 -1272 5382 746 2756 1564 -211 1568
+Lønnsinntekter NOK  144706 61773 129273 216460 133437 154922 147711 143466 96595 39667 102564
+Pensjoner/sykepenger NOK  15670 12953 14612 10269 30169 2731 22399 14014 17128 38945 19889
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  3769 723 2155  6337 26651 7992 1003 7092 3045 5299
+Renteinntekter NOK  5738 3302 5187 2652 7143 6826 6646 10337 9950 5244 9308
-Gjeldsrenter og kår NOK  51542 68890 55482 40850 45454 59280 47881 19863 31566 52385 33082
=Nettoinntekt NOK  393344 386532 411728 313651 345326 396971 346353 293831 326381 340099 325040
Endring i egenkapital (sparing) NOK  28122 22676 41828 -1658 13757 139378 29187 21897 35523 26787 33481
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  -6213 44534 117286 82301 124840 250709 144873 251600 260401 252746 246726
  Endring i arbeidskapital NOK  -32791 -59848 -36130 -8383 4973 14320 636 1431 -7836 -536 -4425
Balanse pr 31/12:              
  Jordbruk NOK  1125954 1741592 1317214 440327 1140724 1778897 1135546 663694 1048743 1523243 1017951
  Skogbruk NOK  2152 2317 1770 42411 132280 141822 128769 16308 40719 51120 38351
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  57759 10990 91039 77563 62811 195559 90066 58169 119207 58670 109839
  Hovedbygning og privat NOK  461381 741340 590404 363107 452386 493243 444814 394165 393347 522823 404173
  Krav og kontanter NOK  190952 136003 193796 115696 186537 217709 208763 272237 270844 253110 265102
  Eiendeler i alt NOK  1838197 2632241 2194223 1039104 1974738 2827230 2007958 1404572 1872860 2408966 1835417
  Kortsiktig gjeld NOK  299787 264028 254307 124119 183237 304006 210941 79406 184028 192082 169191
  Langsiktig gjeld NOK  533915 1076067 687436 506027 628678 793180 637688 292604 426798 562552 432015
  Egenkapital NOK  1004496 1292146 1252479 408958 1162822 1730044 1159329 1032562 1262034 1654332 1234210

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015