Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 17a, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    6 10  20 24 13 8 48
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  664,0 1121,0  985,9 639,9 843,7 983,0 731,9
  Planteprodukter 1000 NOK  3,3 18,7  24,3 7,9 10,2 16,0 9,7
  Husdyrprodukter 1000 NOK  434,2 825,8  702,6 361,8 504,1 581,9 424,0
  Tilskudd 1000 NOK  224,4 271,6  255,5 259,6 322,3 358,6 286,6
  Andre inntekter 1000 NOK  2,0 4,8  3,5 10,6 7,1 26,5 11,7
Variable kostnader i alt 1000 NOK  188,0 311,2  280,7 200,2 254,8 322,9 228,8
  Såvarer 1000 NOK  0,8 5,6  3,9 1,6 3,9 6,2 2,9
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  20,9 29,0  26,2 21,1 32,0 38,5 26,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,4 4,4  3,1 1,1 2,6 2,8 1,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK  7,0 12,6  10,3 6,3 7,6 7,8 6,7
  Fôrmidler 1000 NOK  123,9 203,1  185,3 119,3 155,1 179,4 135,8
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  17,8 33,5  29,2 18,5 21,5 31,4 20,7
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  4,2 6,7  5,9 18,5 16,6 33,2 19,3
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  11,9 16,3  16,8 13,8 15,5 23,6 15,6
Faste kostnader, registrerte:           
  Leid arbeid 1000 NOK  63,5 69,2  78,1 54,9 68,6 78,8 61,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  19,1 24,6  27,7 24,9 23,6 34,0 25,1
  Traktor 1000 NOK  6,6 13,4  9,9 11,5 12,0 21,4 13,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  24,8 42,1  38,7 19,7 19,2 43,4 22,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,3 6,2  4,7 2,4 3,5 9,0 4,1
  Drivstoff 1000 NOK  6,6 10,4  9,3 9,6 11,8 17,6 11,3
  Maskinleie 1000 NOK  11,9 33,3  26,8 13,8 15,6 21,8 15,3
  Jordleie 1000 NOK  1,3 12,5  6,7 3,0 12,4 10,3 6,7
  Andre faste kostnader 1000 NOK  53,2 87,3  78,8 60,2 65,1 74,2 62,5
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  375,3 610,1  561,3 400,1 486,5 633,4 451,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  288,7 510,8  424,5 239,8 357,2 349,6 280,9
Avskrivninger:           
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  9,8 14,7  14,7 14,9 19,9 33,6 18,7
  Traktor 1000 NOK  10,8 21,3  18,3 23,7 24,9 30,1 23,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  35,8 55,3  46,8 30,9 49,2 46,2 37,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,3 8,5  6,2 2,9 4,8 6,6 3,9
Kalkulert rente 5,0 % 1000 NOK  62,1 103,1  85,4 60,6 91,5 98,8 73,4
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  228,9 411,0  338,5 167,4 258,4 233,1 196,7
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  0,6    8,3 4,8 3,6 5,8
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  1,7 6,9  6,3 14,1 6,8 18,0 12,6
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  0,1 4,2  3,7 16,6 -0,2 22,2 12,0
+Aksjeutbytte 1000 NOK  13,2 2,1  5,0 35,0 -4,9 1,7 16,6
+Lønnsinntekter 1000 NOK  294,4 155,2  200,8 169,5 269,7 100,4 184,8
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  25,0 18,3  19,6 51,0 7,4 42,7 40,4
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   0,7  0,4 20,3  8,7 11,8
+Renteinntekter 1000 NOK  7,7 10,8  7,9 5,3 5,3 4,4 5,2
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  50,2 87,0  71,9 57,5 63,2 71,4 61,8
=Nettoinntekt 1000 NOK  521,4 522,3  510,3 430,1 484,1 363,3 424,0
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  69,6 29,5  22,1 50,2 7,5 -79,6 16,4
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  665,2 259,9  332,7 158,0 305,0 267,5 220,0
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -4,4 -7,9  -7,0 -81,5 13,3 -37,7 -45,3
Balanse pr 31/12:           
  Jordbruk 1000 NOK  1205,8 2047,3  1683,7 1248,3 1796,4 2008,0 1482,6
  Skogbruk 1000 NOK  0,3 2,2  3,9 101,3 196,9 299,4 168,7
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  120,3 174,4  127,6 89,2 65,8 262,0 129,9
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  472,5 773,4  678,5 557,1 575,2 467,6 549,7
  Krav og kontanter 1000 NOK  532,8 320,0  348,8 233,3 264,8 340,2 251,2
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2331,7 3317,2  2842,4 2229,1 2899,2 3377,2 2582,2
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  105,1 333,1  265,8 228,6 146,7 250,8 202,2
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  677,9 1142,5  973,9 848,6 1093,0 1526,5 1040,3
  Egenkapital 1000 NOK  1548,7 1841,6  1602,8 1151,9 1659,4 1599,9 1339,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015