Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 17a, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    6 10  21 18 16 8 44
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  644,6 1179,4  1005,2 615,3 862,1 1049,4 772,5
  Planteprodukter 1000 NOK  6,3 21,6  24,8 7,2 17,7 25,2 14,2
  Husdyrprodukter 1000 NOK  426,2 881,7  726,4 352,3 503,2 639,2 452,1
  Tilskudd 1000 NOK  208,9 272,7  249,9 251,7 321,1 362,1 293,0
  Andre inntekter 1000 NOK  3,2 3,5  4,1 4,2 20,1 23,0 13,3
Variable kostnader i alt 1000 NOK  198,1 397,7  328,7 191,8 246,4 392,5 244,4
  Såvarer 1000 NOK  2,0 7,8  4,7 2,7 4,1 8,0 4,0
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  22,5 39,1  34,0 23,3 33,8 42,2 30,0
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,9 4,0  2,4 0,8 1,9 1,6 1,3
  Konserveringsmidler 1000 NOK  5,3 15,5  10,8 5,9 7,9 4,9 6,4
  Fôrmidler 1000 NOK  131,2 235,3  204,6 117,8 145,0 208,5 142,0
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  19,0 37,4  30,3 18,5 20,7 29,5 21,0
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  5,7 34,9  21,3 8,1 15,3 72,1 22,0
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  11,5 23,6  20,7 14,7 17,7 25,6 17,6
Faste kostnader, registrerte:           
  Leid arbeid 1000 NOK  55,7 74,4  77,0 51,9 70,6 97,0 66,2
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  20,4 28,3  28,5 18,2 23,0 36,4 23,2
  Traktor 1000 NOK  6,7 12,7  10,2 7,4 11,4 22,7 12,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  22,4 43,2  36,5 20,5 27,4 23,6 23,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,4 7,4  5,1 3,6 5,5 2,2 4,1
  Drivstoff 1000 NOK  6,2 10,0  8,3 9,8 15,0 21,0 13,4
  Maskinleie 1000 NOK  9,6 47,4  33,9 15,2 28,6 30,9 22,5
  Jordleie 1000 NOK  1,3 10,5  6,9 2,5 12,3 4,5 6,4
  Andre faste kostnader 1000 NOK  52,3 84,9  77,5 64,2 67,9 72,8 66,3
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  374,0 716,3  612,5 385,0 508,0 703,6 482,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  270,5 463,2  392,7 230,3 354,2 345,8 290,6
Avskrivninger:           
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  9,6 10,8  12,3 16,2 19,6 30,9 19,7
  Traktor 1000 NOK  12,6 19,5  16,6 20,7 24,0 31,4 23,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  35,9 55,9  49,3 30,3 47,8 55,5 40,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,4 7,7  5,3 3,2 4,2 5,9 3,9
Kalkulert rente 4,0 % 1000 NOK  50,4 88,2  71,8 44,1 68,6 93,5 61,5
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  210,0 369,2  309,1 160,0 258,6 222,1 202,9
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -1,3 0,1  -0,3 9,6 4,2 12,5 7,4
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK   1,1  6,3 19,4 19,8 23,6 19,5
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  12,9 9,4  15,3 4,5 2,6 12,7 5,1
+Aksjeutbytte 1000 NOK  32,1   21,6 56,4 -0,6 0,1 22,9
+Lønnsinntekter 1000 NOK  277,3 153,5  197,2 160,2 226,4 113,2 177,2
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  6,8 7,5  5,5 65,1 6,9 46,6 37,6
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   10,0  4,7 6,9  13,1 5,2
+Renteinntekter 1000 NOK  27,9 3,8  9,8 1,9 2,5 1,2 2,0
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  38,8 50,2  47,8 46,5 41,6 74,4 50,5
=Nettoinntekt 1000 NOK  527,0 504,4  521,6 437,4 478,8 370,6 429,4
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  161,5 55,2  70,3 20,5 -2,5 -65,0 -7,3
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  920,8 326,1  408,7 198,2 314,7 199,3 245,2
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -46,3 -51,3  -50,4 -345,1 -69,6 -261,0 -214,0
Balanse pr 31/12:           
  Jordbruk 1000 NOK  1267,5 2365,9  1870,9 1085,0 1705,7 2567,9 1566,9
  Skogbruk 1000 NOK  0,3 0,2  2,7 92,5 190,4 311,6 179,1
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  162,2 92,3  131,5 106,1 67,4 287,5 133,9
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  469,1 827,6  688,7 725,8 541,0 402,7 597,9
  Krav og kontanter 1000 NOK  793,3 365,9  428,4 636,9 327,7 559,0 484,5
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2692,4 3651,9  3122,3 2646,4 2832,2 4128,7 2962,3
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  130,4 334,6  279,4 599,7 188,1 619,1 431,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  679,5 1481,9  1144,8 890,8 919,5 2238,2 1157,9
  Egenkapital 1000 NOK  1882,5 1835,5  1698,1 1155,8 1724,6 1271,4 1373,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015