Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 17a, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    6 9  22 13 14 13 43
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  653,1 1172,2  1058,3 585,5 891,8 1207,5 904,5
  Planteprodukter 1000 NOK  9,4 11,5  12,3 6,8 26,8 16,4 16,8
  Husdyrprodukter 1000 NOK  447,2 900,1  782,4 335,4 539,5 754,8 550,1
  Tilskudd 1000 NOK  195,9 257,7  257,5 232,7 310,4 400,7 318,6
  Andre inntekter 1000 NOK  0,6 2,9  6,1 10,6 15,2 35,6 19,0
Variable kostnader i alt 1000 NOK  183,0 327,3  303,5 164,7 259,3 374,0 266,7
  Såvarer 1000 NOK  1,8 7,2  6,2 1,8 3,1 6,3 4,4
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  21,3 36,4  34,8 22,0 32,6 36,2 28,4
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,0 2,2  2,1 0,9 1,4 3,2 1,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK  7,5 11,7  11,3 4,1 7,6 4,4 5,2
  Fôrmidler 1000 NOK  115,2 208,1  182,5 93,9 151,8 223,1 158,1
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  20,0 36,9  30,7 15,5 25,1 26,8 22,5
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  5,4 7,7  16,7 12,2 14,1 47,0 24,6
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  10,9 17,1  19,1 14,5 23,6 27,1 21,9
Faste kostnader, registrerte:           
  Leid arbeid 1000 NOK  51,6 77,2  77,4 47,7 80,6 116,5 81,1
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  13,3 18,2  30,2 14,1 33,6 36,8 29,0
  Traktor 1000 NOK  4,1 9,2  10,2 10,3 9,2 12,6 10,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  27,0 40,0  48,0 21,2 26,9 36,8 29,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,4 5,8  3,9 3,6 3,5 3,9 4,9
  Drivstoff 1000 NOK  7,1 12,6  14,2 12,0 17,0 24,1 17,0
  Maskinleie 1000 NOK  23,0 41,7  43,0 13,3 28,8 45,5 32,1
  Jordleie 1000 NOK  2,9 13,4  15,8 5,0 12,9 12,8 10,8
  Andre faste kostnader 1000 NOK  55,9 81,5  82,1 53,4 67,5 81,0 68,5
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  371,4 627,0  628,4 345,3 539,2 744,1 551,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  281,7 545,3  429,9 240,2 352,6 463,4 353,5
Avskrivninger:           
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  9,4 10,3  16,2 16,2 18,9 27,3 20,9
  Traktor 1000 NOK  14,8 18,6  16,7 21,5 27,5 35,6 26,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  36,2 63,1  55,1 26,8 50,5 78,2 52,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,7 7,8  6,0 3,1 3,3 5,0 3,5
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  38,0 66,5  70,7 31,9 53,2 86,8 60,1
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  218,5 445,4  335,9 172,6 252,4 317,3 250,0
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  0,1   -0,1 7,9 3,1 9,5 6,0
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  1,3 4,3  8,0 22,9 20,2 30,9 24,0
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK   1,2  8,5 17,4 6,0 27,1 15,6
+Aksjeutbytte 1000 NOK  62,8   17,2  0,1 -0,9 0,3
+Lønnsinntekter 1000 NOK  298,6 175,2  207,4 197,7 186,7 137,1 170,0
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  29,7 17,3  15,2 26,2 21,7 63,3 38,4
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   6,6  12,8  4,1 15,3 6,0
+Renteinntekter 1000 NOK  10,2 4,4  4,7 1,4 1,8 1,3 1,6
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  26,7 53,3  54,6 35,5 42,3 73,6 52,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  594,5 601,1  555,0 410,7 453,8 527,3 459,8
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  131,6 99,3  154,9 9,4 63,9 107,9 50,6
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1068,9 237,8  131,3 119,0 317,8 169,6 213,9
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  59,2 16,1  -270,8 -14,9 -8,3 31,4 -2,4
Balanse pr 31/12:           
  Jordbruk 1000 NOK  1262,9 2261,8  2521,1 1054,3 1809,3 3041,5 2057,2
  Skogbruk 1000 NOK  0,3 0,1  3,8 80,0 224,0 233,3 181,2
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  242,7 95,5  220,3 46,1 81,9 212,1 127,3
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  548,2 855,5  820,0 500,8 467,7 566,4 507,6
  Krav og kontanter 1000 NOK  801,7 322,8  513,4 202,3 307,4 367,8 292,1
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2855,9 3535,7  4078,5 1883,5 2890,4 4421,0 3165,3
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  73,7 316,4  627,4 181,2 186,0 377,6 256,1
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  765,1 1146,6  1447,6 695,9 1062,7 2321,9 1491,3
  Egenkapital 1000 NOK  2017,1 2072,7  2003,5 1006,4 1641,7 1721,5 1417,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015