Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17a, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    6 7  6 20 12 16 9 38
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  915,6 1433,7  2045,5 1533,8 623,9 1025,0 1360,8 957,1
  Planteprodukter 1000 NOK  11,9 8,8  26,9 17,9 7,1 26,6 20,3 18,5
  Husdyrprodukter 1000 NOK  684,0 1128,3  1603,4 1200,1 357,9 652,7 881,7 599,4
  Tilskudd 1000 NOK  218,9 277,2  368,9 295,0 238,7 325,7 422,7 315,7
  Andre inntekter 1000 NOK  0,7 19,3  46,3 20,8 20,3 20,0 36,1 23,4
Variable kostnader i alt 1000 NOK  242,9 435,6  728,6 490,8 177,5 329,9 421,6 296,9
  Såvarer 1000 NOK  4,9 6,5  6,0 6,9 0,8 4,6 4,9 3,4
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  28,9 44,3  68,3 49,3 25,2 37,1 44,5 34,3
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,9 4,7  4,0 3,8 0,4 1,4 2,0 1,2
  Konserveringsmidler 1000 NOK  8,1 11,4  13,9 11,1 4,8 6,4 5,5 5,5
  Fôrmidler 1000 NOK  159,6 288,4  462,8 319,2 102,6 202,4 285,7 186,7
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  25,8 49,8  71,2 49,1 20,0 27,0 32,2 25,6
  Innkjøp av dyr 1000 NOK   8,5  61,2 23,8 7,2 31,7 20,5 20,5
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  13,7 21,9  41,2 27,6 16,5 19,4 26,3 19,7
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid 1000 NOK  65,0 73,2  121,2 84,6 54,0 71,9 146,2 82,5
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  25,1 32,1  61,7 42,5 25,8 33,3 41,4 32,0
  Traktor 1000 NOK  11,1 14,4  26,6 18,5 13,3 14,6 15,8 14,1
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  31,4 43,4  61,3 48,7 20,6 26,0 43,5 27,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,0 2,4  2,6 3,8 1,5 5,6 3,8 3,8
  Drivstoff 1000 NOK  10,9 13,0  26,5 19,3 14,0 19,2 24,8 18,4
  Maskinleie 1000 NOK  30,9 71,2  127,9 85,4 15,6 15,9 36,4 20,5
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  4,6 23,1  95,9 43,1 3,5 17,9 11,5 11,4
  Andre faste kostnader 1000 NOK  67,5 93,4  149,6 105,0 59,5 76,9 79,6 70,9
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  492,5 802,1  1401,9 941,5 385,3 611,3 824,6 578,4
Resultat før avskrivning 1000 NOK  423,1 631,6  643,5 592,2 238,7 413,7 536,2 378,7
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  10,9 14,6  52,4 29,5 13,8 22,5 19,8 18,5
  Traktor 1000 NOK  20,2 22,8  23,7 25,8 19,1 29,8 32,9 26,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  39,7 61,3  94,8 77,1 28,4 62,8 110,1 61,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,4 8,7  9,3 7,7 2,2 3,9 4,3 3,3
Kalkulert rente 5,0 % 1000 NOK  85,7 122,1  237,7 174,4 55,0 109,9 160,8 101,9
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  348,8 524,2  463,4 452,1 175,3 294,6 369,1 268,9
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  0,8 0,2   0,2 -4,1 4,5 -2,0 0,3
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  17,6 14,3  37,5 20,5 15,4 22,7 54,8 28,6
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK   -0,3  3,5 0,9 20,8 1,0 -2,6 6,4
+Aksjeutbytte 1000 NOK       5,2 3,8 7,6 5,1
+Lønnsinntekter 1000 NOK  302,9 219,6  188,4 224,2 228,1 205,6 200,3 216,3
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK   5,2  9,0 4,5 30,7 24,7 94,7 45,4
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK     1,5 0,5  0,5 42,1 10,2
+Renteinntekter 1000 NOK  14,1 4,1  2,4 7,2 6,9 8,8 2,9 6,6
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  29,0 56,1  106,8 86,1 72,4 58,0 113,8 75,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  655,4 711,1  598,7 624,1 406,0 508,3 653,0 512,6
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  191,6 133,2  147,2 138,1 2,8 55,6 132,8 54,5
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1481,5 398,2  180,0 638,7 285,0 375,0 104,1 276,9
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -14,0 -27,9  -84,4 -37,5 149,7 -26,7 -13,4 32,9
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk 1000 NOK  1743,5 2459,0  4741,1 3499,1 1103,0 2213,1 3522,2 2118,6
  Skogbruk 1000 NOK  0,2 0,1   1,3 274,9 183,7 231,1 219,4
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  456,1 177,1  131,2 267,6 244,4 34,0 169,7 145,4
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  825,3 703,7  948,5 901,3 729,3 537,6 562,4 600,1
  Krav og kontanter 1000 NOK  1150,2 324,9  513,3 646,3 236,7 390,1 405,6 338,5
  Eiendeler i alt 1000 NOK  4175,2 3664,9  6334,1 5315,7 2588,3 3358,5 4890,9 3422,0
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  147,7 258,9  637,8 386,4 144,7 174,4 499,3 237,5
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1042,3 957,3  2296,1 2008,7 1451,7 1205,1 2388,5 1555,7
  Egenkapital 1000 NOK  2985,2 2448,7  3400,2 2920,6 991,9 1978,9 2003,2 1628,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015