Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17a, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    7 18  11 14 7 35
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1482,5 1663,6  663,8 1134,1 1468,8 1092,8
  Planteprodukter 1000 NOK  18,9 22,6  11,0 22,0 17,1 16,4
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1172,9 1299,9  380,8 744,0 987,7 711,3
  Tilskudd 1000 NOK  282,9 320,0  249,7 347,8 445,1 345,3
  Andre inntekter 1000 NOK  7,7 21,1  22,4 20,3 19,0 19,8
Variable kostnader i alt 1000 NOK  507,9 557,3  209,6 360,1 489,2 356,3
  Såvarer 1000 NOK  5,9 8,5  3,0 4,3 7,2 4,7
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  51,8 54,8  29,9 36,5 50,9 38,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  3,8 5,1  1,3 1,8 2,0 1,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK  14,4 13,5  5,7 7,9 8,0 6,5
  Fôrmidler 1000 NOK  322,0 364,3  117,4 241,5 343,6 234,9
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  49,6 54,9  23,6 26,5 31,4 28,7
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  37,2 24,2  13,2 23,0 15,0 22,5
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  23,3 32,1  15,4 18,5 31,1 19,2
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  75,3 77,2  57,1 77,7 148,8 85,3
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  28,7 38,6  16,7 42,4 46,4 34,9
  Traktor 1000 NOK  3,9 12,8  12,4 19,0 27,6 17,9
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  28,7 64,3  17,8 28,6 56,6 32,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  8,2 7,5  4,0 8,8 5,2 6,5
  Drivstoff 1000 NOK  16,1 29,4  17,0 27,0 30,0 24,3
  Maskinleie 1000 NOK  76,9 96,9  21,5 21,8 57,6 34,3
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  24,7 39,9  7,2 17,1 32,8 18,9
  Andre faste kostnader 1000 NOK  101,2 109,8  68,4 86,0 101,5 89,8
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  871,5 1033,8  431,7 688,6 995,6 700,3
Resultat før avskrivning 1000 NOK  611,0 629,9  232,1 445,5 473,2 392,5
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  14,7 30,6  9,2 27,1 18,6 18,7
  Traktor 1000 NOK  13,8 24,8  17,2 28,6 29,1 25,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  68,3 90,2  26,8 66,4 92,4 64,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  6,4 6,5  2,5 4,0 4,3 3,4
Kalkulert rente 6,0 % 1000 NOK  152,1 221,0  60,0 144,6 198,3 139,1
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  507,8 477,7  176,4 319,3 328,8 280,9
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  0,2 0,1  17,0 43,3 17,0 29,1
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  22,2 17,2  19,9 47,1 84,6 42,1
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK     38,4 3,8 -0,6 13,0
+Aksjeutbytte 1000 NOK  -10,3 -3,2  10,3 15,1 1,6 9,7
+Lønnsinntekter 1000 NOK  215,3 200,3  298,8 286,4 207,7 268,9
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  14,9 6,2  38,7 8,8 64,7 39,7
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK     5,2  50,0 12,3
+Renteinntekter 1000 NOK  4,5 17,0  13,8 15,3 4,0 12,6
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  95,2 143,9  78,0 81,0 184,4 111,8
=Nettoinntekt 1000 NOK  659,2 571,6  540,6 658,3 573,3 596,5
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  61,6 -52,9  78,9 103,6 61,5 94,7
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  199,1 424,4  393,5 435,9 250,3 336,7
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -7,4 -98,5  -39,3 -25,9 174,4 5,9
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  2580,6 3736,4  988,4 2433,6 3492,9 2369,3
  Skogbruk 1000 NOK   1,3  193,3 182,9 333,2 203,9
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  166,3 261,7  276,9 57,5 144,4 174,6
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1152,7 1050,0  630,3 635,1 608,4 613,3
  Krav og kontanter 1000 NOK  182,8 572,0  335,9 454,0 459,7 398,9
  Eiendeler i alt 1000 NOK  4082,4 5621,4  2424,7 3763,1 5038,6 3760,0
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  368,7 557,9  153,1 200,3 398,9 266,1
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1237,5 2191,2  1237,3 1290,0 2812,4 1712,4
  Egenkapital 1000 NOK  2476,2 2872,3  1034,4 2272,8 1827,3 1781,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015