Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 17a, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    17 10  12 9 33
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1783,4 660,5  1101,8 1575,2 1184,0
  Planteprodukter 1000 NOK  33,8 12,1  14,7 33,1 22,4
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1384,4 365,9  684,5 1067,1 758,2
  Tilskudd 1000 NOK  344,0 263,4  368,5 461,0 379,7
  Andre inntekter 1000 NOK  21,3 19,0  34,1 14,0 23,6
Variable kostnader i alt 1000 NOK  622,8 225,6  351,0 627,2 420,5
  Såvarer 1000 NOK  6,6 3,0  5,1 8,4 6,0
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  57,4 20,0  25,0 76,5 41,2
  Plantevernmidler 1000 NOK  4,5 0,9  2,4 1,7 1,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK  12,6 4,4  8,1 12,1 9,1
  Fôrmidler 1000 NOK  403,9 123,3  216,2 358,1 246,1
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  50,6 19,9  33,5 47,3 37,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  53,6 36,0  40,3 82,7 53,8
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  33,5 18,2  20,4 40,4 25,5
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  88,3 41,0  77,1 97,1 77,3
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  33,7 26,7  33,7 50,1 36,1
  Traktor 1000 NOK  19,8 7,4  13,8 23,6 15,1
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  54,5 14,9  25,3 66,4 34,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  9,5 1,6  4,0 5,0 3,4
  Drivstoff 1000 NOK  25,9 11,9  21,8 42,1 25,0
  Maskinleie 1000 NOK  117,2 31,7  20,5 50,6 37,9
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  43,2 7,5  15,2 35,2 20,4
  Andre faste kostnader 1000 NOK  120,0 69,6  104,8 112,0 101,4
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1135,0 437,9  667,2 1109,3 771,1
Resultat før avskrivning 1000 NOK  648,4 222,6  434,6 465,9 412,9
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  29,1 15,3  20,0 25,0 19,9
  Traktor 1000 NOK  21,1 23,0  24,8 51,8 33,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  93,9 45,7  54,6 100,2 72,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  5,7 2,5  4,1 7,4 4,4
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  106,9 43,2  67,5 111,8 80,8
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  498,5 136,1  331,1 281,6 282,5
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  0,6 4,4  11,1 27,6 13,0
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  23,5 21,6  34,7 22,7 25,5
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  30,7 56,0  1,8  17,2
+Aksjeutbytte 1000 NOK  0,2 6,3  0,1 5,6 3,4
+Lønnsinntekter 1000 NOK  168,0 266,3  297,1 225,2 265,8
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  10,7 18,3  43,5 55,1 36,6
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  10,6 41,1  9,4 28,4 23,6
+Renteinntekter 1000 NOK  8,1 7,1  14,6 11,6 10,7
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  95,3 88,2  60,5 144,1 98,4
=Nettoinntekt 1000 NOK  655,5 469,1  682,9 513,7 580,0
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  167,4 -57,0  212,8 77,8 115,7
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  375,6 325,7  312,5 255,2 283,2
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -67,2 -135,9  -64,1 -19,3 -48,4
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  3810,8 1662,9  2285,4 3844,6 2823,7
  Skogbruk 1000 NOK   305,0  140,4 281,5 223,6
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  309,5 283,9  147,1 55,6 172,4
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  897,2 688,0  840,8 512,6 678,2
  Krav og kontanter 1000 NOK  568,5 401,2  305,9 437,5 366,0
  Eiendeler i alt 1000 NOK  5586,1 3340,9  3719,5 5131,7 4263,8
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  612,5 255,5  172,1 471,5 315,0
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1882,5 1855,9  1461,4 2936,0 2139,6
  Egenkapital 1000 NOK  3091,0 1229,5  2086,0 1724,2 1809,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015