Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 17a, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    6 9  20 7 9 9 30
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1813,0 2275,0  1999,1 778,3 1156,3 1782,8 1407,6
  Planteprodukter 1000 NOK  13,0 57,8  32,8 5,6 11,5 18,0 12,9
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1430,4 1793,9  1554,5 410,8 665,4 1214,0 888,1
  Tilskudd 1000 NOK  365,8 420,0  402,0 341,2 435,9 527,1 473,6
  Andre inntekter 1000 NOK  3,8 3,4  9,7 20,7 43,5 23,8 33,0
Variable kostnader i alt 1000 NOK  644,1 761,8  679,2 233,1 352,8 602,7 481,9
  Såvarer 1000 NOK  3,8 11,5  9,4 0,6 4,3 9,5 5,5
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  45,8 64,9  50,6 35,2 34,8 74,6 54,6
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,3 4,2  2,8 0,1 1,7 2,0 1,2
  Konserveringsmidler 1000 NOK  13,2 14,0  13,1 5,3 5,4 11,3 8,1
  Fôrmidler 1000 NOK  470,4 470,8  465,4 127,3 235,4 395,1 319,0
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  43,8 52,6  46,3 22,0 37,2 48,8 38,2
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  31,5 99,8  54,7 9,6 14,0 17,3 19,9
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  34,2 44,1  37,0 33,0 20,1 44,1 35,4
Faste kostnader, registrerte:           
  Leid arbeid 1000 NOK  74,7 131,6  122,7 51,8 134,6 121,5 121,9
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  33,1 54,9  39,5 15,7 25,2 43,7 37,7
  Traktor 1000 NOK  15,3 25,9  20,8 9,9 7,5 14,4 12,7
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  66,7 62,8  67,9 29,7 29,0 59,9 42,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  12,4 14,5  13,6 9,2 9,5 9,7 8,7
  Drivstoff 1000 NOK  16,7 30,6  24,5 18,6 23,7 31,0 30,3
  Maskinleie 1000 NOK  90,6 105,1  100,2 21,2 15,0 32,1 48,6
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  23,4 70,1  54,7 8,7 24,2 42,8 27,0
  Andre faste kostnader 1000 NOK  120,9 132,9  118,1 79,8 86,4 105,1 99,9
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1097,9 1390,3  1241,3 477,7 708,0 1063,0 911,3
Resultat før avskrivning 1000 NOK  715,1 884,7  757,8 300,6 448,2 719,9 496,3
Avskrivninger:           
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  11,1 70,2  38,6 15,9 28,3 38,0 28,9
  Traktor 1000 NOK  10,9 36,1  27,1 29,3 32,5 26,0 28,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  111,9 118,3  104,9 30,3 54,5 108,9 70,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  7,4 3,7  5,0 2,4 1,7 4,0 3,1
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  105,2 140,1  112,9 38,3 67,8 111,7 80,5
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  573,9 656,4  582,2 222,7 331,3 543,0 365,4
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  1,3 1,2  1,1 6,0 1,2 1,5 12,5
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  14,4 46,0  28,5 8,9 81,5 34,9 46,7
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  67,4 3,7  21,9 69,8 94,4 12,3 48,3
+Aksjeutbytte 1000 NOK  1,5 0,6  -20,5 0,8 4,5 25,4 9,2
+Lønnsinntekter 1000 NOK  225,5 326,9  292,0 274,5 264,4 199,7 222,5
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  109,2 25,6  53,6 106,2 59,9  53,6
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   5,1  3,3   17,5 5,3
+Renteinntekter 1000 NOK  1,0 6,8  4,9 13,8 5,8 4,1 6,4
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  112,4 153,0  124,6 49,0 53,6 89,8 78,4
=Nettoinntekt 1000 NOK  881,8 919,3  842,3 653,6 789,4 748,6 691,5
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  197,9 191,2  173,1 -4,4 300,9 199,4 141,9
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  617,5 490,3  546,0 611,5 765,4 529,9 538,4
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  31,5 -190,5  -107,5 -12,5 50,3 11,8 20,9
Balanse pr 31/12:           
  Jordbruk 1000 NOK  3544,7 4856,6  3851,9 1266,8 2282,4 3882,5 2736,2
  Skogbruk 1000 NOK  0,2 4,4  2,1 211,9 146,2 116,4 216,4
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  140,8 409,4  315,9 153,3 668,5 75,9 326,1
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  761,0 1099,0  996,5 815,0 761,0 740,4 763,9
  Krav og kontanter 1000 NOK  596,2 785,1  686,9 618,0 688,4 521,4 552,6
  Eiendeler i alt 1000 NOK  5042,8 7154,5  5853,3 3065,1 4546,5 5336,6 4595,3
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  259,5 763,7  526,4 124,0 147,3 320,7 301,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1816,7 2777,2  2216,0 1365,1 1345,6 2188,5 1873,1
  Egenkapital 1000 NOK  2966,6 3613,5  3110,9 1576,1 3053,6 2827,4 2420,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015