Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 17a, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    14 23  12 12 33
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2471,1 2320,1  1231,4 1850,0 1567,2
  Planteprodukter 1000 NOK  73,3 53,4  27,0 25,1 23,6
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1934,5 1757,6  698,0 1230,4 989,6
  Tilskudd 1000 NOK  455,0 456,4  460,8 560,7 516,6
  Andre inntekter 1000 NOK  8,3 52,7  45,7 33,8 37,4
Variable kostnader i alt 1000 NOK  945,0 863,6  393,1 634,1 537,8
  Såvarer 1000 NOK  19,1 17,3  8,4 10,6 10,0
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  62,4 58,0  39,3 76,1 59,4
  Plantevernmidler 1000 NOK  4,6 3,5  1,5 2,7 2,0
  Konserveringsmidler 1000 NOK  10,5 9,0  10,1 9,0 8,7
  Fôrmidler 1000 NOK  625,2 588,2  248,1 402,5 342,8
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  73,5 74,7  36,2 57,8 47,5
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  86,1 63,3  22,7 14,0 25,0
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  63,6 49,5  26,9 61,4 42,4
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  137,7 144,8  107,2 129,9 120,0
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  59,9 47,5  46,7 48,2 48,0
  Traktor 1000 NOK  22,3 18,7  6,8 16,0 15,4
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  94,5 87,2  29,2 64,9 46,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  25,6 21,4  9,5 11,2 9,7
  Drivstoff 1000 NOK  36,3 32,8  32,5 34,2 34,7
  Maskinleie 1000 NOK  125,6 129,0  31,7 41,0 51,2
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  93,2 82,0  17,0 55,3 31,2
  Andre faste kostnader 1000 NOK  168,4 157,4  104,4 127,5 120,0
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1708,4 1584,3  778,2 1162,3 1014,4
Resultat før avskrivning 1000 NOK  762,8 735,8  453,3 687,7 552,8
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  55,3 42,4  35,8 42,6 35,7
  Traktor 1000 NOK  47,8 37,7  35,5 31,7 34,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  217,2 188,6  87,7 107,4 91,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,7 4,6  3,0 2,0 2,8
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  220,4 183,9  85,0 119,8 99,4
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  438,8 462,6  291,3 504,0 388,4
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  1,1 0,7  -0,7 5,9 0,3
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  54,0 38,1  37,0 100,3 59,9
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  50,4 30,7  16,6 -55,1 -13,3
+Aksjeutbytte 1000 NOK  11,6 11,1  11,8 -1,5 7,2
+Lønnsinntekter 1000 NOK  348,3 316,4  291,9 259,1 262,7
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  44,0 52,8  38,6 35,1 34,4
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  12,5 7,6  10,0  9,7
+Renteinntekter 1000 NOK  25,2 18,3  8,6 5,2 9,0
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  269,9 215,8  61,4 127,1 101,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  716,0 722,5  643,7 725,8 657,2
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  155,4 91,4  11,5 244,4 96,8
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  877,1 664,2  815,9 236,1 564,3
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -9,2 -25,8  13,0 -111,8 -68,8
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  7497,1 6234,2  3210,7 4032,8 3488,9
  Skogbruk 1000 NOK  2,9 1,8  251,6 265,8 264,3
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  330,8 286,9  237,1 347,6 301,1
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1289,5 1291,0  946,7 869,1 876,5
  Krav og kontanter 1000 NOK  1065,9 921,1  721,5 522,1 673,6
  Eiendeler i alt 1000 NOK  10186,2 8735,0  5367,7 6037,6 5604,3
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  663,6 675,0  193,5 595,1 459,1
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  5171,3 4281,1  1945,0 2677,9 2341,1
  Egenkapital 1000 NOK  4351,2 3778,9  3229,2 2764,6 2804,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015