Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 17a, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    12 19  11 14 6 34
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2658,8 2544,1  1412,8 1946,2 2892,1 1844,7
  Planteprodukter 1000 NOK  77,9 56,9  23,5 20,4 28,4 21,5
  Husdyrprodukter 1000 NOK  2117,8 2000,6  904,8 1339,1 2056,4 1251,6
  Tilskudd 1000 NOK  445,2 457,2  445,8 546,1 749,2 531,1
  Andre inntekter 1000 NOK  17,9 29,4  38,7 40,7 58,1 40,5
Variable kostnader i alt 1000 NOK  861,3 801,8  473,6 643,4 1014,5 618,8
  Såvarer 1000 NOK  13,4 12,0  5,5 11,5 18,2 10,5
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  68,9 63,6  39,8 67,5 115,8 64,0
  Plantevernmidler 1000 NOK  7,9 6,9  1,8 3,3 10,7 3,8
  Konserveringsmidler 1000 NOK  7,4 8,5  5,7 11,8 7,5 8,3
  Fôrmidler 1000 NOK  570,7 539,6  301,5 410,3 602,6 384,0
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  72,6 76,1  47,4 59,6 76,3 56,0
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  68,1 48,6  26,2 23,5 127,3 42,2
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  52,4 46,5  45,7 55,9 56,1 49,9
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  165,9 148,5  78,3 158,6 215,4 133,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  60,1 53,5  48,0 45,1 91,0 52,3
  Traktor 1000 NOK  17,9 20,9  9,0 12,2 8,6 9,8
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  94,5 99,3  46,9 61,7 96,7 60,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  25,4 21,8  5,9 17,7 6,0 10,4
  Drivstoff 1000 NOK  28,3 28,2  22,9 31,7 57,4 32,0
  Maskinleie 1000 NOK  135,5 141,8  54,2 60,5 164,9 79,2
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  65,9 81,8  24,2 56,1 78,0 45,0
  Andre faste kostnader 1000 NOK  167,3 156,7  110,4 123,0 193,7 131,0
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1622,0 1554,3  873,3 1209,9 1926,2 1172,5
Resultat før avskrivning 1000 NOK  1036,8 989,7  539,5 736,3 966,0 672,2
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  69,8 59,5  31,0 45,5 67,4 42,1
  Traktor 1000 NOK  38,9 30,2  25,6 32,8 38,0 29,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  209,0 184,7  73,5 130,5 165,6 110,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,2 5,2  2,5 3,3 2,4 2,7
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  146,0 126,1  59,7 89,9 105,9 77,7
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  714,7 710,2  406,9 524,2 692,7 488,3
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  0,7 0,6  4,4 20,1 -18,6 5,7
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  62,4 69,5  48,4 22,2 52,5 36,8
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  27,5 17,4  7,9 8,0 22,9 9,9
+Aksjeutbytte 1000 NOK  2,2 7,0  -8,2 2,8 0,7 -1,1
+Lønnsinntekter 1000 NOK  326,2 287,6  254,4 258,1 231,1 251,3
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  82,7 54,2  52,1 48,0 16,5 49,2
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   0,9   1,1  0,5
+Renteinntekter 1000 NOK  5,9 5,0  3,2 3,6 3,9 3,4
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  163,0 149,0  70,1 98,1 164,4 96,2
=Nettoinntekt 1000 NOK  1059,3 1003,4  699,0 790,1 837,4 747,7
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  297,0 237,5  176,2 256,9 -153,3 122,9
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  756,2 600,6  371,2 485,3 -390,4 297,6
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -42,0 24,1  -414,4 -43,0 47,7 -144,6
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  7428,0 6378,0  3189,0 4600,3 5349,8 4006,3
  Skogbruk 1000 NOK  3,3 2,1  198,1 341,8 262,7 266,5
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  831,2 713,7  276,3 599,3 37,9 371,6
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1150,0 1035,4  1076,4 1302,3 1009,6 1157,3
  Krav og kontanter 1000 NOK  1029,1 856,7  625,2 665,6 457,2 604,6
  Eiendeler i alt 1000 NOK  10441,6 8985,9  5365,1 7509,3 7117,1 6406,3
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  884,8 796,6  634,0 631,5 1182,5 688,5
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  4190,8 3904,9  1741,3 3276,0 4525,4 2943,7
  Egenkapital 1000 NOK  5365,9 4284,3  2989,7 3601,9 1409,2 2774,1