Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 17a, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle 

 

Antall bruk    10 18  9 12 7 33
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2665,4 2364,8  1528,3 2011,7 3878,5 2115,5
  Planteprodukter 1000 NOK  35,4 29,4  13,6 8,5 52,4 18,6
  Husdyrprodukter 1000 NOK  2167,1 1858,6  1002,8 1370,4 2785,7 1448,8
  Tilskudd 1000 NOK  456,8 454,0  467,5 609,3 959,1 609,2
  Andre inntekter 1000 NOK  6,1 22,9  44,3 23,4 81,2 38,9
Variable kostnader i alt 1000 NOK  940,5 793,3  518,8 653,7 1349,7 712,4
  Såvarer 1000 NOK  9,0 8,2  2,1 7,7 16,9 7,6
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  51,5 39,7  35,9 46,4 78,2 47,9
  Plantevernmidler 1000 NOK  3,2 2,4  1,1 2,0 5,8 2,4
  Konserveringsmidler 1000 NOK  10,1 9,5  3,3 5,7 20,5 7,9
  Fôrmidler 1000 NOK  609,4 534,4  343,6 441,9 921,5 473,9
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  72,6 69,5  47,7 57,8 100,8 60,5
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  126,8 77,6  34,0 30,0 135,3 55,8
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  58,0 52,0  51,2 62,3 70,7 56,3
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  133,0 127,5  76,9 168,6 283,1 153,0
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  54,2 46,6  43,6 56,4 80,1 53,4
  Traktor 1000 NOK  21,0 20,9  17,7 13,7 18,8 14,4
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  117,9 115,0  45,4 51,9 120,8 60,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  16,6 17,2  6,9 9,4 7,1 7,8
  Drivstoff 1000 NOK  32,5 25,3  20,7 33,3 83,0 37,5
  Maskinleie 1000 NOK  125,6 113,8  41,8 74,1 217,6 97,0
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  88,7 69,1  33,5 61,9 183,5 71,4
  Andre faste kostnader 1000 NOK  185,7 163,8  120,5 142,4 210,2 147,5
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1715,8 1492,5  925,8 1265,3 2553,9 1354,7
Resultat før avskrivning 1000 NOK  949,6 872,3  602,5 746,4 1324,6 760,8
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  81,2 60,7  33,5 51,2 100,5 52,0
  Traktor 1000 NOK  55,4 43,0  34,2 43,2 53,0 37,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  209,5 168,6  106,3 165,1 251,0 148,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,6 5,5  2,9 3,3 2,8 2,7
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  162,8 123,2  71,2 99,8 149,6 92,0
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  599,9 594,5  425,7 483,6 917,3 520,2
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  0,4 0,5  36,3 2,9 -17,9 7,1
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  5,3 46,8  61,1 31,3 64,5 43,1
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  9,6 5,3   98,5 6,5 38,1
+Aksjeutbytte 1000 NOK  2,0 -2,5  10,5 7,7 5,0 9,6
+Lønnsinntekter 1000 NOK  333,6 273,5  195,2 231,4 317,0 248,7
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  47,9 32,3  81,2 95,9 42,4 92,2
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  21,3 13,1   1,7  0,6
+Renteinntekter 1000 NOK  3,3 4,1  5,7 4,4 1,7 3,9
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  187,9 149,2  82,3 118,4 171,0 108,0
=Nettoinntekt 1000 NOK  835,3 818,4  733,2 839,1 1165,4 855,6
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -175,9 -36,2  151,7 159,1 493,9 200,3
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  215,2 463,0  683,8 756,9 -345,3 503,0
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -285,5 -275,0  542,1 61,2 -341,5 96,6
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  8588,3 6431,6  3561,8 4959,7 7758,9 4647,9
  Skogbruk 1000 NOK     134,8 342,1 251,6 259,2
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  803,4 772,2  252,7 699,2 1195,2 629,9
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1851,3 1555,2  1049,7 1117,4 851,6 1045,0
  Krav og kontanter 1000 NOK  701,6 721,7  542,5 747,1 695,0 659,3
  Eiendeler i alt 1000 NOK  11944,6 9480,7  5541,5 7865,6 10752,4 7241,2
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  1017,7 756,9  205,6 482,1 1536,7 577,9
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  5634,8 4209,6  2342,8 3466,5 5196,5 3276,5
  Egenkapital 1000 NOK  5292,1 4514,3  2993,1 3916,9 4019,2 3386,8