Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17a, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle 

 

Antall bruk    9 19  7 10 9 30
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2712,2 2346,4  1687,7 2021,0 3983,8 2399,2
  Planteprodukter 1000 NOK  76,1 51,0  18,4 30,8 59,5 32,5
  Husdyrprodukter 1000 NOK  2123,6 1798,4  976,4 1175,1 2618,2 1475,6
  Tilskudd 1000 NOK  497,2 477,8  617,3 801,2 1194,1 833,1
  Andre inntekter 1000 NOK  15,3 19,3  75,6 13,9 112,0 58,0
Variable kostnader i alt 1000 NOK  1079,5 874,8  590,2 684,1 1532,3 868,2
  Såvarer 1000 NOK  17,7 13,3  2,1 8,8 14,9 8,1
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  73,8 58,3  51,7 55,0 125,9 72,0
  Plantevernmidler 1000 NOK  3,7 3,4  4,2 1,9 4,0 2,9
  Konserveringsmidler 1000 NOK  10,1 10,7  6,6 3,1 11,6 6,7
  Fôrmidler 1000 NOK  720,7 617,2  355,1 495,7 1070,8 597,3
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  76,8 70,0  65,8 48,1 98,7 66,6
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  105,8 50,3  59,5 23,1 116,0 57,3
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  71,0 51,5  45,2 48,4 90,6 57,4
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  128,2 121,7  116,8 143,3 334,7 181,9
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  45,9 36,2  71,0 52,0 119,7 76,0
  Traktor 1000 NOK  12,0 13,3  17,8 19,3 12,7 15,1
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  145,1 118,0  30,5 69,3 113,7 69,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  19,7 16,1  7,1 8,0 6,9 6,7
  Drivstoff 1000 NOK  48,8 35,7  33,2 35,5 86,7 49,2
  Maskinleie 1000 NOK  111,4 122,6  31,7 51,0 275,7 114,9
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  110,5 77,2  40,9 69,5 178,7 86,5
  Andre faste kostnader 1000 NOK  197,3 168,1  136,3 154,4 217,2 161,0
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1898,4 1583,8  1075,5 1286,2 2878,3 1628,6
Resultat før avskrivning 1000 NOK  813,7 762,6  612,2 734,8 1105,5 770,6
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  94,8 62,8  46,9 56,4 118,5 67,7
  Traktor 1000 NOK  59,9 44,2  42,6 41,3 53,9 41,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  267,1 195,7  132,4 175,2 267,2 175,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  5,1 5,9  0,9 1,5 5,9 2,7
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  176,7 126,3  80,2 98,0 166,2 105,1
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  386,8 454,1  389,3 460,5 660,0 483,6
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  0,2 0,5  7,7 0,3 -2,7 1,4
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  10,7 9,4  84,1 69,3 84,7 70,2
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  -0,2 0,3   48,3 5,0 18,5
+Aksjeutbytte 1000 NOK  5,2 7,3  59,4 7,9 22,0 29,2
+Lønnsinntekter 1000 NOK  323,3 277,5  164,5 303,0 263,6 260,5
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  36,7 20,6  88,1 33,9 35,8 71,6
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK        
+Renteinntekter 1000 NOK  1,5 3,9  2,8 4,4 2,4 3,3
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  184,3 148,0  74,5 102,9 265,2 139,6
=Nettoinntekt 1000 NOK  579,9 625,7  721,2 824,7 805,6 798,7
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -207,6 -134,1  151,1 114,1 -13,4 97,9
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  225,4 582,3  742,8 815,8 -62,6 572,0
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -48,4 -26,3  -60,9 -47,7 -6,6 -37,8
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  9026,6 6466,8  4740,0 4783,4 8301,7 5379,9
  Skogbruk 1000 NOK     159,8 311,8 245,9 264,1
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  864,0 708,7  265,5 757,8 1083,8 702,6
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1240,1 1446,2  907,4 1288,8 949,7 1085,6
  Krav og kontanter 1000 NOK  791,0 816,1  673,1 847,4 837,8 786,6
  Eiendeler i alt 1000 NOK  11921,7 9437,8  6745,8 7989,2 11418,9 8218,7
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  1116,8 709,6  331,3 467,7 1499,3 702,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  5681,6 4340,3  3006,0 3099,1 6743,3 3947,6
  Egenkapital 1000 NOK  5123,3 4388,0  3408,6 4422,4 3176,3 3568,8