Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17a, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle 

 

Antall bruk    9 20  9 8 10 31
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2878,3 2496,8  1497,6 1815,3 3472,4 2164,8
  Planteprodukter 1000 NOK  97,7 52,1  35,3 40,8 40,7 34,8
  Husdyrprodukter 1000 NOK  2233,0 1882,1  815,8 1033,4 2280,6 1311,6
  Tilskudd 1000 NOK  530,2 538,8  605,3 702,4 1062,5 765,3
  Andre inntekter 1000 NOK  17,4 23,8  41,3 38,6 88,6 53,0
Variable kostnader i alt 1000 NOK  988,0 876,9  514,8 574,6 1319,4 774,3
  Såvarer 1000 NOK  13,7 10,6  4,4 10,3 11,0 7,9
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  84,5 61,7  40,4 64,3 126,8 74,0
  Plantevernmidler 1000 NOK  6,6 5,4  0,5 5,0 2,4 2,3
  Konserveringsmidler 1000 NOK  18,7 15,2  5,1 2,4 24,3 10,5
  Fôrmidler 1000 NOK  657,4 598,1  332,8 345,3 918,3 506,4
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  93,3 80,7  46,5 57,5 97,2 63,3
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  26,1 38,2  12,1 36,8 59,2 44,4
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  87,7 67,0  73,1 52,8 80,2 65,4
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  124,3 123,5  141,9 132,3 245,8 168,7
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  44,6 46,4  46,4 69,2 76,3 61,2
  Traktor 1000 NOK  24,1 18,4  21,4 14,9 20,9 19,4
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  155,1 118,2  60,3 58,5 119,4 74,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  10,8 11,8  3,8 6,6 9,2 6,8
  Drivstoff 1000 NOK  28,4 30,6  29,7 37,5 57,6 39,0
  Maskinleie 1000 NOK  129,6 125,5  39,2 85,6 260,6 119,2
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  126,3 91,9  40,8 42,6 165,9 77,3
  Andre faste kostnader 1000 NOK  189,3 163,7  124,7 145,6 236,1 163,8
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1820,5 1606,9  1023,0 1167,3 2511,2 1504,4
Resultat før avskrivning 1000 NOK  1057,8 889,9  474,6 647,9 961,2 660,4
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  93,1 69,7  39,1 55,4 119,5 67,2
  Traktor 1000 NOK  56,8 44,6  30,8 32,2 56,4 36,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  326,7 214,7  129,6 127,0 312,9 176,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  5,0 6,5  1,4 0,2 4,8 2,2
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  167,5 128,3  81,1 68,8 187,0 107,3
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  576,1 554,4  273,7 433,2 467,6 378,4
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  0,4 0,3  -4,8 2,3 12,7 2,9
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  51,7 100,2  100,1 75,3 92,0 81,3
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  -5,3 37,2  17,6  8,9 9,9
+Aksjeutbytte 1000 NOK  5,1 1,7  7,6 54,1 9,8 20,1
+Lønnsinntekter 1000 NOK  308,3 244,5  269,8 312,9 403,6 312,7
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  77,2 51,9  17,0 104,0 38,8 72,4
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK      44,2 3,2 12,4
+Renteinntekter 1000 NOK  1,7 3,4  3,9 1,8 6,7 4,6
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  179,9 149,9  87,3 82,3 272,1 145,2
=Nettoinntekt 1000 NOK  835,3 843,7  597,6 945,5 771,2 749,5
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  160,8 203,2  81,0 166,2 -19,7 57,6
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  266,7 767,0  783,4 956,2 544,3 716,0
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  24,8 -59,5  101,9 -469,5 79,1 -86,2
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  8311,7 6380,8  3996,8 3858,8 9508,3 5582,3
  Skogbruk 1000 NOK     155,2 446,8 453,1 349,6
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  659,1 578,6  498,9 466,4 900,0 574,5
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1055,1 1482,2  673,9 1052,4 1306,3 1035,4
  Krav og kontanter 1000 NOK  790,9 1059,1  531,6 1349,9 858,9 848,4
  Eiendeler i alt 1000 NOK  10816,7 9500,6  5856,4 7174,4 13026,6 8390,3
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  1042,1 842,3  165,4 882,5 988,1 629,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  4951,7 4085,4  2554,5 3220,3 7864,7 4473,4
  Egenkapital 1000 NOK  4822,9 4572,9  3136,5 3071,6 4173,9 3287,6