Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17a, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle 

 

Antall bruk    9 19  11 7 10 31
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  3320,0 2899,3  1690,9 2226,3 3884,9 2473,3
  Planteprodukter 1000 NOK  102,3 65,6  20,3 20,6 44,1 27,4
  Husdyrprodukter 1000 NOK  2634,6 2229,2  1006,1 1391,7 2739,1 1627,5
  Tilskudd 1000 NOK  567,1 565,7  628,6 739,5 1042,4 769,8
  Andre inntekter 1000 NOK  16,0 38,7  35,8 74,5 59,4 48,7
Variable kostnader i alt 1000 NOK  1048,0 916,5  538,1 759,2 1372,7 839,5
  Såvarer 1000 NOK  16,4 13,5  4,8 7,2 17,7 9,2
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  89,8 78,4  44,4 75,4 139,5 81,2
  Plantevernmidler 1000 NOK  8,4 6,6  2,0 4,2 5,1 3,3
  Konserveringsmidler 1000 NOK  18,0 17,0  3,6 5,4 24,8 11,0
  Fôrmidler 1000 NOK  711,1 603,6  351,3 473,1 908,4 547,1
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  127,5 102,1  59,6 72,0 114,9 77,6
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  9,1 37,9  34,9 55,2 85,8 53,8
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  67,8 57,4  37,6 66,6 76,4 56,3
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  147,0 156,7  119,7 157,5 227,4 154,3
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  60,8 54,1  48,3 66,4 76,8 59,3
  Traktor 1000 NOK  13,9 13,7  13,6 25,9 28,2 20,3
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  176,0 129,2  52,8 62,3 109,6 72,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  14,2 17,9  6,4 18,1 11,7 11,1
  Drivstoff 1000 NOK  38,3 35,7  31,3 41,6 70,0 45,2
  Maskinleie 1000 NOK  184,5 162,4  44,7 83,6 266,0 120,9
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  134,5 103,6  44,1 54,7 174,8 87,3
  Andre faste kostnader 1000 NOK  247,2 225,3  154,0 170,6 293,4 204,4
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  2064,4 1815,0  1053,1 1439,9 2630,5 1614,8
Resultat før avskrivning 1000 NOK  1255,6 1084,3  637,7 786,4 1254,4 858,6
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  93,6 73,5  53,9 61,4 94,3 65,4
  Traktor 1000 NOK  58,8 49,2  28,2 27,1 53,7 34,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  316,0 226,4  125,4 132,0 331,3 190,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,2 6,4  1,6  4,3 2,0
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  164,4 134,6  77,0 81,1 194,5 114,5
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  783,0 728,8  428,7 565,8 770,7 566,3
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  2,4 1,3  2,2 -2,8 34,0 11,3
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  50,6 178,2  54,6 112,8 148,3 95,0
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  1,4 7,4  42,5  6,2 20,4
+Aksjeutbytte 1000 NOK  5,3 5,3  5,1 9,0 9,9 7,6
+Lønnsinntekter 1000 NOK  306,8 272,4  269,3 216,2 367,9 284,0
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  68,5 54,1   132,1 1,2 41,9
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK     5,0 6,3  6,4
+Renteinntekter 1000 NOK  1,9 2,0  2,4 3,9 1,4 2,3
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  163,1 139,3  83,7 98,2 244,1 141,7
=Nettoinntekt 1000 NOK  1056,8 1110,4  726,0 945,1 1095,4 893,5
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  199,9 346,5  333,7 311,8 258,3 295,8
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  157,1 461,1  944,7 1336,5 634,6 902,9
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -68,8 -20,4  47,1 617,9 -87,3 134,6
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  8130,0 6807,3  3848,0 4095,9 9726,5 5740,6
  Skogbruk 1000 NOK     181,9 481,3 349,0 310,2
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  760,1 607,4  292,5 542,5 882,7 517,2
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1001,2 1658,9  702,4 1128,0 1111,9 991,8
  Krav og kontanter 1000 NOK  707,2 698,1  677,0 1042,1 800,9 794,3
  Eiendeler i alt 1000 NOK  10598,5 9771,7  5701,8 7289,8 12871,1 8354,0
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  1207,3 936,0  160,4 310,8 872,0 424,9
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  4368,4 3851,0  2716,4 3314,9 7669,9 4524,4
  Egenkapital 1000 NOK  5022,9 4984,7  2825,0 3664,1 4329,2 3404,8