Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 17a, del 5. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og
mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

   Flatbygder Andre bygder   
  

 

 

 

  
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  100-200  200-300  100-200  200-300  300-500

 

Antall bruk    17 16 37 25 33 33 6
Brukers alder år  48 47 46 46 47 44 44
Jordbruksareal daa  161 242 157 234 156 238 344
  Leid daa  15 62 27 65 54 82 195
Eiendeler i jordbruket NOK  785209 962927 992740 1046107 821944 1058875 1345429
  Varelager NOK  65783 79387 73013 89760 46496 67522 78917
  Buskap NOK  180120 261712 206505 260582 148302 214678 284076
  Maskiner og redskap NOK  41720 75635 70616 92300 66911 122551 97712
  Traktor NOK  46658 80475 74453 100003 105284 108532 136276
  Driftsbygninger NOK  319357 330299 444038 380844 345285 379835 570904
  Jord, veg, osv. NOK  131571 135419 124115 122617 109665 165758 177544
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3375 3325 3438 3667 3177 3617 4044
  Familien timer  2873 2753 2766 2831 2671 2742 3016
Arealbruk:          
  Korn daa  7,0 33,8 2,0 5,6   
  Poteter daa  0,7 0,2 0,4 0,3 1,0 1,7 0,9
  Grovfôr og beite daa  153,5 207,5 154,2 226,4 152,9 235,1 343,3
  Annet daa  0,3  0,7 1,8 1,7 0,9 
Avlinger pr daa:          
  Korn kg  442 382 387 413   
  Poteter kg  1814 2286 1600 2368 1348 1936 545
  Grovfôr og beite FEm  409 416 449 385 292 278 239
  I alt FEm  410 412 446 383 289 278 238
Storfehold:          
  Årskyr stk  11,7 15,2 12,9 14,9 10,0 15,6 15,5
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  18,5 26,8 20,9 25,0 14,7 20,4 28,1
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  4,4 6,7 4,3 7,4 2,4 3,1 7,1
  Mjølk/årsku kg  6378 6367 6404 6374 6390 6323 6334
  Omsatt mjølk l  67053 85247 73181 85964 58348 90561 90757
  Kraftfôr/årsku NOK  8090 7810 8074 8892 10355 10009 12580
  Grovfôr/årsku daa  13,1 13,6 11,9 15,2 15,4 15,0 22,2
Priser:          
  Mjølk uten driftstillegg NOK/l  3,43 3,43 3,53 3,52 3,89 4,11 3,99
  Kukjøtt NOK/kg  33,20 32,39 34,97 34,74 38,75 39,18 39,46
  Annet storfekjøtt NOK/kg  38,98 38,74 40,76 41,11 43,80 43,45 44,25
Produksjonsinntekt mjølk NOK  287030 349033 314862 357373 289841 435053 424988
  Driftstillegg NOK  57000 57000 56608 54720 62726 63000 63000
  Distriktstilskudd mjølk NOK  8410 6667 17496 17081 43380 91324 79246
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  43824 55499 45968 54037 36053 55630 79244
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  67392 102975 71214 119632 58808 64519 124496
  Distriktstilskudd kjøtt NOK  9349 9125 13505 18045 22858 30205 45939
Produksjonsinntekt livdyr NOK  12398 21203 13182 9638 6886 11100 2283
Annet husdyrhold NOK    323 6704 3095 3478 2819
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  437 361 481 385 440 436 288
Dekningsbidrag/daa NOK 2475 2175 2797 2200 2534 2204 1672
Familiens arbeidsfortj. J NOK  137676 211855 141794 169172 144333 174881 186603
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  89848 144303 96104 112047 101316 119593 116002

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015