Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 17a, del 5. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

   Flatbygder Andre bygder   
  

 

 

 

  
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  Alle  100-200  200-300  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    18 20 40 36 24 64 30 33 9 73
Brukers alder år  48 48 49 47 45 46 46 45 43 45
Jordbruksareal daa  162 244 206 161 236 200 155 238 339 214
  Leid daa  16 68 47 32 62 45 55 90 170 84
Eiendeler i jordbruket NOK  752578 1037625 900798 985621 1051263 1055548 829301 1064137 1355390 1009153
  Varelager NOK  57390 87274 71622 74194 93159 85092 48467 62181 81774 58600
  Buskap NOK  181653 263280 225924 203189 247337 230020 156244 196163 280341 188752
  Maskiner og redskap NOK  39604 80891 66663 54076 82296 68656 61768 136577 134210 103906
  Traktor NOK  42010 87654 64060 68273 85915 83504 95814 121045 130601 112837
  Driftsbygninger NOK  294645 367747 331804 451322 394005 434204 339822 377179 544768 391080
  Jord, veg, osv. NOK  137275 150779 140726 134567 148551 154072 127185 170991 183696 153978
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3242 3435 3308 3360 3546 3488 3079 3630 3942 3421
  Familien timer  2790 2848 2776 2700 2747 2764 2666 2779 2835 2727
Arealbruk:             
  Korn daa  6,3 39,1 24,3 4,4 9,9 11,0    
  Poteter daa  0,5 0,2 0,3 0,4 0,2 0,4 0,8 1,6 0,6 1,2
  Grovfôr og beite daa  154,7 204,2 181,2 155,4 224,4 187,5 154,0 235,3 338,4 212,5
  Annet daa  0,3 0,2 0,2 0,4 1,0 0,9 0,4 0,9  0,6
Avlinger pr daa:             
  Korn kg  383 330 336 390 374 410    
  Poteter kg  1931 2178 2015 1622 2054 1746 1355 1487 1591 1451
  Grovfôr og beite FEm  386 437 415 436 406 422 326 274 247 285
  I alt FEm  385 419 406 433 403 420 325 274 247 284
Storfehold:             
  Årskyr stk  12,2 15,1 13,7 12,8 15,8 14,3 10,5 14,9 16,2 13,2
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  18,6 26,8 23,0 21,0 25,3 23,6 15,7 19,0 28,2 18,7
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  3,0 7,5 5,4 4,0 6,1 5,6 2,6 2,7 5,7 3,0
  Mjølk/årsku kg  6171 6371 6243 6463 6297 6394 6303 6286 6448 6306
  Omsatt mjølk l  67823 84618 76255 73598 88599 80984 60754 86069 96154 76203
  Kraftfôr/årsku NOK  7947 8304 8149 8314 8178 8548 10519 10345 11761 10596
  Grovfôr/årsku daa  12,6 13,6 13,2 12,1 14,2 13,2 14,7 15,8 20,9 16,2
Priser:             
  Mjølk uten driftstillegg NOK/l  3,62 3,52 3,56 3,66 3,63 3,64 4,13 4,29 4,21 4,22
  Kukjøtt NOK/kg  32,39 31,95 32,02 33,95 33,98 33,97 38,26 38,36 38,64 38,36
  Annet storfekjøtt NOK/kg  38,61 38,27 38,28 39,76 39,91 39,90 43,16 43,47 44,12 43,52
Produksjonsinntekt mjølk NOK  302748 355312 329058 326492 379514 351882 314610 432612 468254 385318
  Driftstillegg NOK  57500 57500 57500 57102 57500 57276 63496 63500 63555 63505
  Distriktstilskudd mjølk NOK  7748 7108 7281 17980 19338 18188 48367 85670 85985 69394
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  39570 52230 45918 47027 53813 51167 40323 54105 72646 50502
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  56402 106173 82663 57031 94887 82870 53712 62731 117461 65961
  Distriktstilskudd kjøtt NOK  6896 10071 8139 12415 17975 15943 23344 30153 46270 29188
Produksjonsinntekt livdyr NOK  9713 15400 12071 14885 10355 12483 8671 8044 9745 8401
Annet husdyrhold NOK  68 28 44 386 3014 1515 3567 3382 19905 5449
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  424 386 399 470 404 436 471 449 345 437
Dekningsbidrag/daa NOK 2487 2192 2285 2809 2259 2473 2725 2232 1862 2312
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 136695 157343 148822 146243 157185 150254 149598 153101 161264 152451
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 123871 145984 136541 131084 142404 134912 140943 139957 153144 141482
Familiens arbeidsfortj. J NOK  152503 187421 169100 141040 165168 151219 169473 169369 196942 170429
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  102472 123405 114214 97955 112738 102598 119174 114279 130233 117172

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015