Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17a, del 5. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    15 19  8 43 28 27 6 61
Brukers alder år  51 48  48 49 47 46 46 47
Jordbruksareal daa  162 253  337 243 167 245 381 223
  Leid daa  24 55  71 56 30 77 95 57
Eiendeler i jordbruket NOK  787087 1164130  1600442 1136464 1058393 1102638 1543807 1125722
  Varelager NOK  65566 87570  95888 85177 72834 87277 119243 83792
  Buskap NOK  178298 242836  286743 232544 199929 239539 340484 231286
  Maskiner og redskap NOK  47664 85344  110723 83948 58474 80328 110984 73312
  Traktor NOK  69448 108361  97668 92703 86440 113253 55083 95224
  Driftsbygninger NOK  290015 465605  808082 476727 495975 398313 629902 465921
  Jord, veg, osv. NOK  136096 174413  201338 165365 144741 183928 288112 176188
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3267 3307  3048 3253 3398 3577 4169 3553
  Familien timer  2795 2790  2591 2748 2740 2907 3339 2873
Arealbruk:            
  Korn daa  7,8 41,0  83,8 36,4 4,6 14,4 26,8 11,1
  Poteter daa  0,5 0,3  1,5 0,6 0,4 0,3 0,2 0,3
  Grovfôr og beite daa  153,8 211,4  251,8 206,3 161,2 230,4 354,3 210,8
  Annet daa  0,3 0,1   0,1 0,5 0,3  0,4
Avlinger pr daa:            
  Korn kg  280 324  248 288 317 241 506 318
  Poteter kg  2333 1550  3000 2463 1755 3056 2000 2335
  Grovfôr og beite FEm  457 420  410 424 430 397 323 396
  I alt FEm  448 405  371 403 425 388 338 392
Storfehold:            
  Årskyr stk  13,1 16,8  19,0 15,9 14,2 16,5 18,5 15,6
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  20,2 27,7  32,6 26,6 22,8 27,8 39,0 26,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  4,2 5,4  8,1 5,9 4,6 6,2 14,5 6,3
  Melk/årsku kg  6491 6148  6206 6263 6072 6114 6348 6124
  Omsatt melk l  76420 92196  103117 88510 75359 90511 104099 84893
  Kraftfôr/årsku NOK  7333 6822  8455 7468 7179 7437 9747 7599
  Grovfôr/årsku daa  11,7 12,6  13,3 13,0 11,4 14,0 19,1 13,5
Priser:            
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,38 3,37  3,43 3,39 3,35 3,36 3,34 3,35
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  24,98 24,61  25,88 24,93 25,38 24,74 25,52 25,06
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  30,23 30,43  30,46 30,35 30,37 30,24 30,37 30,31
Produksjonsinntekt melk NOK  258425 310380  353249 299721 252158 303840 348011 284462
  Driftstilskudd NOK  55000 55000  55000 55000 55000 55370 55000 55164
  Andre tilskudd melk NOK  13038 12144  13231 12598 22970 22432 36061 24019
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  32586 54249  53555 46032 34402 46581 50389 41365
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  47091 61189  112407 71889 59423 69581 181662 75942
  Tilskudd kjøtt NOK  14344 16947  30014 20210 22496 29964 66647 30144
Produksjonsinntekt livdyr NOK  8914 12770  6790 10015 12202 8192  9227
Annet husdyrhold NOK  44 962   441 521 865  622
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  449 397  330 394 479 409 404 432
Dekningsbidrag/daa NOK 2663 2163  1822 2154 2907 2187 1866 2380
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 140693 160240  179657 156141 146905 149344 160017 149571
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 122675 143023  162450 137886 126716 126563 140174 128268
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  98390 113517  134922 109446 92440 96136 102754 95274

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015