Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 17a, del 5. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    10 40  20 6 78
Brukers alder år  45 45  44 42 45
Jordbruksareal daa  82 149  244 354 186
  Leid daa  13 32  87 145 58
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  680,8 1074,3  1352,1 2362,9 1207,2
  Varelager 1000 NOK  32,0 57,8  80,3 122,3 66,4
  Buskap 1000 NOK  103,7 185,1  235,5 315,8 200,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  50,3 74,3  103,8 186,6 90,5
  Traktor 1000 NOK  57,5 89,1  139,2 183,9 108,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  255,6 425,9  563,1 1012,7 486,2
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  181,7 242,2  230,2 541,7 255,4
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2543 2920  3279 4121 3068
  Familien timer  2053 2281  2423 3276 2367
Arealbruk:         
  Korn daa     5,0 39,2 6,6
  Poteter daa  0,1 0,2  0,1  0,2
  Grovfôr og beite daa  82,2 147,9  238,9 314,7 178,9
  Annet daa   0,7    0,4
Avlinger pr daa:         
  Korn kg     242 464 340
  Poteter kg  2400 1882  1150  1783
  Grovfôr og beite FEm  406 408  354 421 387
  I alt FEm  406 406  352 426 385
Storfehold:         
  Årskyr stk  8,6 13,9  16,6 22,6 14,6
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  12,0 20,8  26,4 35,6 22,4
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,3 3,3  5,6 7,0 4,0
  Melk/årsku kg  6294 6470  6394 6810 6468
  Omsatt melk l  49256 79387  94431 137731 83941
  Melkekvote l  50136 81262  97736 142762 86357
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  8,7 8,9  8,8 9,1 8,9
  Grovfôr/årsku daa  9,5 10,7  14,4 13,9 12,3
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,38 3,42  3,52 3,46 3,46
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  25,85 26,89  25,87 26,19 26,38
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  30,11 30,73  31,44 32,26 31,14
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  166,4 271,8  332,0 476,9 290,1
  Driftstilskudd 1000 NOK  59,0 59,0  59,0 59,0 58,8
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  15,2 24,2  25,8 43,9 25,0
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  16,2 39,6  42,4 76,4 41,2
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  24,9 48,1  93,7 111,5 63,4
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  8,2 17,2  24,5 32,6 19,2
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  6,4 14,2  9,2 7,9 11,1
Annet husdyrhold 1000 NOK  2,1 3,7  8,6 2,8 4,7
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,6  0,5 0,6 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,5 3,0  2,4 2,1 2,6
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 93,0 147,1  166,0 130,5 146,1
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 73,4 130,2  151,7 114,1 129,4
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  60,6 105,4  131,1 87,8 106,8

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015