Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 17a, del 5. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    6 37  24 11 79
Brukers alder år  51 48  46 42 47
Jordbruksareal daa  88 149  241 380 211
  Leid daa  15 37  89 172 73
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  469,1 1136,3  1343,9 2348,7 1346,8
  Varelager 1000 NOK  22,7 62,0  78,7 119,0 73,2
  Buskap 1000 NOK  90,4 181,7  219,8 280,8 204,0
  Maskiner og redskap 1000 NOK  23,2 92,0  101,2 243,3 115,8
  Traktor 1000 NOK  65,3 85,9  123,2 225,7 120,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  174,9 438,1  536,7 954,2 526,1
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  92,6 276,7  284,3 525,6 306,8
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2270 2623  3448 3894 3052
  Familien timer  1899 2107  2497 3144 2365
Arealbruk:         
  Korn daa     1,0 33,9 7,7
  Poteter daa   0,4  0,1  0,2
  Grovfôr og beite daa  87,7 148,1  239,9 344,6 202,8
  Annet daa   0,2   1,8 0,3
Avlinger pr daa:         
  Korn kg     337 312 265
  Poteter kg   1844  1762  1834
  Grovfôr og beite FEm  332 408  349 355 368
  I alt FEm  332 408  349 349 363
Storfehold:         
  Årskyr stk  8,2 13,6  16,4 21,4 15,3
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  9,1 20,5  24,9 34,6 23,3
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  0,3 3,0  4,0 6,7 3,8
  Melk/årsku kg  6059 6556  6681 7240 6685
  Omsatt melk l  44760 79277  96550 136348 90788
  Melkekvote l  45888 81304  100008 141625 93565
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  7,3 9,0  9,0 9,3 8,9
  Grovfôr/årsku daa  10,7 10,9  14,6 16,2 13,2
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,52 3,45  3,46 3,46 3,46
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  26,93 29,42  28,22 28,72 28,83
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  25,80 34,49  33,77 34,19 34,06
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  157,7 273,7  333,9 472,3 314,2
  Driftstilskudd 1000 NOK  52,8 52,2  52,8 52,8 52,5
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  14,2 25,0  30,3 43,5 28,7
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  13,3 43,1  53,6 71,3 48,8
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  9,8 60,8  81,9 115,6 73,4
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  3,7 13,9  17,5 27,9 16,5
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  8,0 19,0  11,8 42,6 19,0
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,3 2,4  8,6 0,9 3,9
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,5  0,4 0,5 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 2,9 3,1  2,4 2,1 2,5
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 86,4 179,7  152,3 160,6 163,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 66,7 165,7  138,3 145,9 149,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  65,9 146,8  126,8 134,3 134,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015