Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 17a, del 5. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    27 19  14 68
Brukers alder år  49 46  46 47
Jordbruksareal daa  157 241  363 247
  Leid daa  44 92  141 83
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1122,4 1322,1  2390,5 1614,4
  Varelager 1000 NOK  63,7 78,7  121,5 82,9
  Buskap 1000 NOK  186,5 220,2  319,4 229,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  107,6 110,9  203,8 131,8
  Traktor 1000 NOK  94,8 124,4  180,0 125,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  405,0 496,0  1009,2 685,0
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  264,7 291,9  556,6 360,1
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2882 3279  4030 3232
  Familien timer  2335 2483  3344 2564
Arealbruk:        
  Korn daa     15,9 7,8
  Poteter daa  0,2 0,7   0,3
  Grovfôr og beite daa  155,9 239,9  345,6 238,2
  Annet daa  0,4 0,1  1,4 0,5
Avlinger pr daa:        
  Korn kg     444 335
  Poteter kg  1333 1137   1199
  Grovfôr og beite FEm  419 356  384 376
  I alt FEm  418 355  385 374
Storfehold:        
  Årskyr stk  14,6 17,0  24,4 17,6
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  21,4 24,2  36,8 26,1
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  2,6 3,2  5,9 3,7
  Melk/årsku kg  6611 6531  7015 6726
  Omsatt melk l  85583 97423  150490 104469
  Melkekvote l  86331 105930  151990 107697
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  8,5 8,3  8,9 8,4
  Grovfôr/årsku daa  10,7 14,1  14,2 13,5
Priser:        
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,45 3,43  3,52 3,46
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  29,42 29,17  29,83 29,33
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  35,90 34,71  34,24 34,81
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  295,0 334,0  530,3 361,8
  Driftstilskudd 1000 NOK  52,8 52,8  52,8 52,8
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  26,4 30,8  47,8 32,8
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  41,8 60,8  85,6 56,8
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  61,9 55,7  119,1 73,5
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  13,4 15,0  25,7 16,6
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  22,7 14,5  27,1 19,8
Annet husdyrhold 1000 NOK  3,7 10,0  2,7 4,9
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,4  0,5 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,0 2,3  2,2 2,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 165,6 158,3  164,9 162,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 152,3 138,1  154,7 146,2
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  128,1 119,4  129,1 122,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015