Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17a, del 5. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    30 18  12 67
Brukers alder år  49 46  48 48
Jordbruksareal daa  159 243  353 252
  Leid daa  47 91  145 86
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1223,4 1528,5  2371,1 1797,5
  Varelager 1000 NOK  62,3 86,1  101,2 83,1
  Buskap 1000 NOK  194,3 240,8  304,6 243,5
  Maskiner og redskap 1000 NOK  142,3 114,6  164,2 156,8
  Traktor 1000 NOK  156,5 148,5  186,5 165,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  411,4 624,4  1048,3 778,2
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  256,7 314,1  566,4 370,8
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2777 3439  3892 3268
  Familien timer  2223 2762  3275 2597
Arealbruk:        
  Korn daa   1,2  15,6 7,3
  Poteter daa  0,1 0,3   0,1
  Grovfôr og beite daa  159,1 240,6  335,4 244,2
  Annet daa   0,4  1,7 0,4
Avlinger pr daa:        
  Korn kg   397  377 294
  Poteter kg  1933 1200   1475
  Grovfôr og beite FEm  405 382  367 371
  I alt FEm  405 382  365 368
Storfehold:        
  Årskyr stk  14,8 18,0  23,3 18,2
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  21,3 24,3  34,4 26,4
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  2,3 3,6  3,6 3,5
  Melk/årsku kg  6771 6983  7508 7023
  Omsatt melk l  90864 111088  159082 115401
  Melkekvote l  88779 108592  153876 113242
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  9,0 9,2  10,0 9,4
  Grovfôr/årsku daa  10,8 13,4  14,4 13,4
Priser:        
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,67 3,68  3,78 3,71
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  30,92 30,01  30,48 30,57
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  37,14 34,56  36,64 36,22
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  333,6 408,4  601,5 428,3
  Driftstilskudd 1000 NOK  53,8 57,2  53,8 54,7
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  30,5 37,7  54,0 39,0
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  49,4 52,0  82,9 61,2
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  65,9 67,3  94,2 84,7
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  13,7 14,8  20,8 17,1
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  21,0 24,1  29,0 21,5
Annet husdyrhold 1000 NOK  3,1 21,0  4,0 7,7
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,5  0,5 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,3 2,7  2,5 2,6
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 194,3 190,2  212,8 196,1
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 176,3 174,6  203,9 180,8
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  141,5 142,8  170,6 143,6
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 221,0 215,1  237,8 221,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015