Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17a, del 5. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    24 17  17 63
Brukers alder år  49 48  46 48
Jordbruksareal daa  153 239  367 266
  Leid daa  44 96  161 100
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1267,6 1396,0  3039,2 2090,6
  Varelager 1000 NOK  71,4 103,5  141,8 109,1
  Buskap 1000 NOK  194,1 241,6  347,3 266,0
  Maskiner og redskap 1000 NOK  163,6 116,6  222,5 176,9
  Traktor 1000 NOK  155,2 128,0  270,4 175,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  399,9 508,0  1474,0 951,3
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  283,4 298,3  583,2 411,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2684 3377  3835 3238
  Familien timer  2177 2750  3033 2568
Arealbruk:        
  Korn daa   1,7  12,8 7,6
  Poteter daa  0,2 0,2  0,1 0,1
  Grovfôr og beite daa  152,2 236,9  353,7 257,5
  Annet daa  0,4 0,6  0,9 0,5
Avlinger pr daa:        
  Korn FEm   448  490 311
  Poteter kg  1786 700  1000 1247
  Grovfôr og beite FEm  400 402  375 389
  I alt FEm  399 402  378 386
Storfehold:        
  Årskyr stk  14,5 16,8  24,7 18,8
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  19,3 24,4  35,6 27,2
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,9 3,9  3,5 3,2
  Melk/årsku kg  6856 6516  7651 7092
  Omsatt melk l  88761 97983  167581 118583
  Melkekvote l  90801 107044  173667 126540
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  10,4 10,5  10,7 10,7
  Grovfôr/årsku daa  10,5 14,1  14,3 13,7
Priser:        
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,87 3,89  3,96 3,92
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  33,56 33,02  33,17 33,10
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  41,05 38,69  39,68 39,91
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  343,7 380,7  664,1 464,7
  Driftstilskudd 1000 NOK  58,6 62,4  64,1 61,2
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  30,3 33,5  61,0 41,6
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  59,0 65,4  111,2 80,8
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  66,0 90,6  100,2 92,0
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  14,0 19,9  21,7 19,1
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  21,5 19,7  24,1 21,7
Annet husdyrhold 1000 NOK  5,0 26,3  0,3 9,2
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,8 0,5  0,6 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,5 2,8  2,6 2,7
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 180,6 184,4  182,6 182,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 162,6 167,2  159,9 162,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  120,7 136,3  110,3 116,0
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 207,8 213,4  208,3 209,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015