Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 17a, del 5. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    24 15  16 60
Brukers alder år  47 49  46 47
Jordbruksareal daa  156 240  375 275
  Leid daa  46 83  157 101
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1303,6 1586,2  3349,3 2348,4
  Varelager 1000 NOK  72,4 95,2  142,4 112,0
  Buskap 1000 NOK  206,8 261,4  379,0 297,1
  Maskiner og redskap 1000 NOK  154,5 155,3  347,5 219,4
  Traktor 1000 NOK  144,6 135,1  276,1 179,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  393,9 599,8  1543,6 1066,3
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  331,4 339,4  660,7 473,7
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2750 3403  3974 3312
  Familien timer  2214 2797  3051 2605
Arealbruk:        
  Korn daa   1,7  11,9 6,9
  Poteter daa  0,2 0,1  0,1 0,1
  Grovfôr og beite daa  155,8 237,4  361,8 267,4
  Annet daa  0,4 0,5  0,9 0,5
Avlinger pr daa:        
  Korn FEm   233  446 253
  Poteter kg  1571 2000  1000 1545
  Grovfôr og beite FEm  406 386  379 383
  I alt FEm  405 384  380 379
Storfehold:        
  Årskyr stk  14,8 17,3  25,3 20,3
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  19,9 24,3  37,3 29,0
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  2,4 3,2  4,7 3,5
  Melk/årsku kg  6984 6940  7727 7174
  Omsatt melk l  93150 108185  176247 131676
  Melkekvote l  93674 114930  181449 137148
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  11,3 11,5  11,7 11,3
  Grovfôr/årsku daa  10,5 13,7  14,3 13,2
Priser:        
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,94 3,98  4,00 3,98
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  35,01 34,63  34,64 34,80
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  42,02 40,20  41,01 41,40
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  367,3 430,7  704,9 524,6
  Driftstilskudd 1000 NOK  67,2 67,7  68,8 67,6
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  33,9 39,3  64,4 48,1
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  57,5 60,9  117,9 84,0
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  61,6 74,3  143,1 103,1
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  14,6 16,6  31,9 22,0
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  20,8 26,2  29,7 24,9
Annet husdyrhold 1000 NOK  4,1 28,2  1,5 9,3
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,6  0,5 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,6 2,9  2,7 2,8
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 189,1 188,2  206,0 198,1
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 164,1 170,9  191,3 179,4
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  148,0 162,4  178,5 165,7
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 215,8 215,2  229,7 223,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015