Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 17a, del 5. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    24 13  15 6 61
Brukers alder år  47 50  45 46 48
Jordbruksareal daa  160 236  392 712 284
  Leid daa  53 81  182 427 126
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1378,9 1886,8  3287,0 6959,3 2458,2
  Varelager 1000 NOK  75,5 96,0  141,3 238,2 109,6
  Buskap 1000 NOK  208,2 270,3  380,3 744,6 309,9
  Maskiner og redskap 1000 NOK  147,2 211,0  421,2 471,4 254,8
  Traktor 1000 NOK  142,8 141,9  291,3 140,1 174,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  497,6 823,4  1477,2 4312,3 1164,9
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  307,6 344,3  575,8 1052,6 445,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2770 3547  3992 4071 3326
  Familien timer  2242 2674  2979 3038 2559
Arealbruk:         
  Korn daa   2,9  14,5 33,3 7,5
  Poteter daa  0,1 0,2    0,1
  Grovfôr og beite daa  159,4 231,5  377,6 679,0 276,4
  Annet daa  0,2 1,4    0,4
Avlinger pr daa:         
  Korn FEm   210  528 97 313
  Poteter kg  1333 1417  2000  1423
  Grovfôr og beite FEm  387 367  342 338 355
  I alt FEm  387 364  349 327 353
Storfehold:         
  Årskyr stk  14,3 18,5  24,5 47,1 20,5
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  21,1 24,9  37,2 78,7 31,0
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  2,7 3,5  4,7 8,4 3,8
  Melk/årsku kg  7270 6772  7560 7326 7254
  Omsatt melk l  94373 113865  166732 319871 135621
  Melkekvote l  96107 123960  181667 329860 143929
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  11,9 11,8  11,0 12,9 11,8
  Grovfôr/årsku daa  11,2 12,5  15,4 14,4 13,5
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  4,29 4,29  4,35 4,33 4,32
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  33,86 34,07  35,76 35,85 34,94
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  41,70 40,37  41,10 42,58 41,62
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  405,1 488,5  725,0 1384,5 585,7
  Driftstilskudd 1000 NOK  81,8 82,0  81,8 81,8 81,8
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  35,7 43,1  64,5 122,9 51,9
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  54,3 59,7  116,0 233,7 86,5
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  78,7 78,6  105,3 413,3 114,7
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  17,5 18,5  26,8 85,8 26,2
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  26,0 22,6  19,5 27,8 23,4
Annet husdyrhold 1000 NOK  5,1 26,7  1,7 3,8 8,5
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,6  0,6 0,5 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 4,0 3,2  2,8 2,4 3,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 234,0 206,5  205,6 248,3 220,8
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 216,0 189,4  185,7 233,3 203,2
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  197,4 172,0  170,3 229,8 186,0
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 266,4 233,8  230,9 275,2 249,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015