Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 17a, del 5. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    24 18  20 6 70
Brukers alder år  50 51  50 48 50
Jordbruksareal daa  164 239  375 688 286
  Leid daa  47 84  176 253 110
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1387,4 1954,8  3448,3 6029,5 2492,8
  Varelager 1000 NOK  94,1 95,0  161,2 283,2 127,6
  Buskap 1000 NOK  250,3 292,5  407,1 806,0 348,5
  Maskiner og redskap 1000 NOK  215,4 198,4  388,4 591,4 288,7
  Traktor 1000 NOK  103,4 198,1  259,7 177,1 177,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  392,2 862,4  1680,7 2871,8 1086,0
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  332,1 308,5  551,3 1300,0 464,9
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3049 3728  3857 4734 3563
  Familien timer  2501 2872  3112 3157 2790
Arealbruk:         
  Korn daa   1,1  10,8 35,0 6,4
  Poteter daa  0,2 0,1  0,1  0,1
  Grovfôr og beite daa  164,1 237,3  364,3 652,8 279,7
  Annet daa  0,2 0,3    0,1
Avlinger pr daa:         
  Korn FEm   210  356 162 258
  Poteter kg  1000 1500  1400  1233
  Grovfôr og beite FEm  422 347  329 383 362
  I alt FEm  421 346  334 372 361
Storfehold:         
  Årskyr stk  15,6 19,2  24,5 48,1 21,5
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  23,4 24,6  37,6 82,3 32,3
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,6 2,3  4,0 11,1 3,2
  Melk/årsku kg  6735 7007  7590 7513 7216
  Omsatt melk l  95795 122330  170625 329918 141994
  Melkekvote l  114985 136783  197931 347231 162179
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  11,8 12,8  13,7 14,8 13,2
  Grovfôr/årsku daa  10,5 12,4  14,9 13,6 13,0
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  4,73 4,86  4,77 4,85 4,80
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  40,07 39,25  40,34 40,72 40,13
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  47,13 44,30  46,53 46,42 46,26
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  452,7 594,2  814,5 1598,8 681,1
  Driftstilskudd 1000 NOK  111,0 111,0  111,0 111,0 111,0
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  36,8 47,6  66,7 128,7 55,2
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  73,8 94,3  117,6 280,0 108,1
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  59,5 55,9  140,6 472,9 115,7
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  14,4 15,5  27,4 86,5 24,3
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  26,8 36,2  32,3 37,4 31,2
Annet husdyrhold 1000 NOK  6,4 17,9  3,0 -1,3 7,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,7  0,7 0,7 0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 4,5 3,7  3,1 3,1 3,5
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 264,4 242,3  236,2 371,5 261,8
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 254,2 212,0  219,4 373,4 244,4
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  236,0 193,9  204,7 355,4 225,9
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 302,8 274,2  266,4 398,6 294,4

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015