Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 17a, del 5. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    23 20  14 65
Brukers alder år  51 49  51 50
Jordbruksareal daa  159 237  382 270
  Leid daa  46 97  190 108
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1476,4 3142,6  3552,1 2835,2
  Varelager 1000 NOK  75,3 115,8  160,0 126,5
  Buskap 1000 NOK  245,4 333,5  432,8 358,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  183,6 370,1  383,1 328,7
  Traktor 1000 NOK  158,5 179,2  258,4 197,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  492,2 1621,3  1786,0 1310,4
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  321,3 522,7  531,8 513,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2979 3762  3670 3465
  Familien timer  2424 2817  3044 2681
Arealbruk:        
  Korn daa     13,9 5,9
  Poteter daa  0,2    0,1
  Grovfôr og beite daa  158,4 236,8  366,8 263,4
  Annet daa     1,1 0,3
Avlinger pr daa:        
  Korn FEm     371 270
  Poteter kg  1375 1875  2000 1509
  Grovfôr og beite FEm  360 335  322 346
  I alt FEm  360 335  323 344
Storfehold:        
  Årskyr stk  14,9 21,4  27,2 21,9
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  21,8 29,3  36,4 31,8
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,9 1,7  2,8 2,8
  Melk/årsku kg  6589 7733  7787 7380
  Omsatt melk l  88406 150301  193439 147563
  Melkekvote l  102320 166253  211420 162651
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  11,3 15,0  13,5 13,6
  Grovfôr/årsku daa  10,7 11,1  13,5 12,1
Priser:        
  Melk uten tilskudd NOK/l  4,59 4,70  4,67 4,66
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  42,23 42,61  44,49 43,77
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  50,10 49,18  42,51 48,30
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  405,8 705,8  902,7 688,0
  Driftstilskudd 1000 NOK  116,0 116,0  116,0 116,0
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  36,2 62,9  80,9 61,4
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  74,2 94,8  162,5 116,6
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  51,0 96,0  75,3 115,5
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  14,2 19,9  30,3 26,8
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  28,3 46,5  59,7 37,5
Annet husdyrhold 1000 NOK  6,5 5,8  1,0 4,1
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,8  0,7 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 4,4 3,9  3,2 3,7
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 253,2 201,0  278,5 253,5
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 236,2 174,6  263,1 233,9
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  211,8 160,2  247,6 210,4
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 292,0 233,9  313,5 288,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015