Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 17a, del 5. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    18 21  16 8 66
Brukers alder år  52 48  50 49 50
Jordbruksareal daa  162 243  354 671 293
  Leid daa  56 115  197 324 139
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1537,6 3531,3  2645,1 7138,7 3086,0
  Varelager 1000 NOK  98,8 132,8  159,8 333,0 150,2
  Buskap 1000 NOK  256,8 327,5  433,2 826,7 384,5
  Maskiner og redskap 1000 NOK  219,8 368,8  299,1 807,4 354,3
  Traktor 1000 NOK  214,5 208,0  260,6 199,7 219,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  398,1 1913,8  1037,2 3736,8 1428,1
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  349,5 580,5  455,2 1235,1 549,3
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3024 3732  3485 4522 3479
  Familien timer  2518 2742  2788 3209 2682
Arealbruk:         
  Korn daa       
  Poteter daa  0,2   0,1  0,1
  Grovfôr og beite daa  161,7 242,5  353,1 670,5 292,1
  Annet daa  0,5   0,9  0,4
Avlinger pr daa:         
  Korn FEm       
  Poteter kg  1086 2500  1700  1415
  Grovfôr og beite FEm  430 365  350 433 391
  I alt FEm  428 365  349 433 390
Storfehold:         
  Årskyr stk  15,1 20,8  23,2 45,0 22,2
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  20,9 27,9  32,9 76,8 32,4
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,5 0,8  4,3 9,6 2,9
  Melk/årsku kg  6863 7962  7446 7654 7507
  Omsatt melk l  93455 149060  159609 314206 151278
  Melkekvote l  104658 169931  182527 350406 171368
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  12,3 15,2  14,1 16,2 14,6
  Grovfôr/årsku daa  10,7 11,7  15,2 14,9 13,2
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  4,79 4,83  4,93 4,92 4,87
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  43,46 43,89  43,76 43,49 43,58
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  51,41 51,06  49,88 51,55 51,01
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  448,1 719,9  787,0 1545,8 737,4
  Driftstilskudd 1000 NOK  122,0 122,1  114,4 122,0 120,2
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  39,6 64,8  69,4 136,5 65,5
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  64,0 107,4  149,2 234,7 116,8
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  57,0 68,5  115,4 412,9 116,5
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  15,6 20,1  33,9 106,4 32,1
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  30,1 39,1  38,7 39,8 34,9
Annet husdyrhold 1000 NOK  6,8 11,6  3,3 -0,1 6,3
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,8 0,8  0,7 0,8 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 4,7 4,0  3,3 3,0 3,6
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 278,9 214,9  296,4 292,1 263,2
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 266,3 193,1  283,9 266,3 245,9
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  242,7 167,4  263,6 221,2 217,3
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 317,3 246,0  335,3 314,6 297,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015