Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17a, del 5. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    16 23  22 7 70
Brukers alder år  56 48  49 49 50
Jordbruksareal daa  164 244  380 662 306
  Leid daa  52 121  200 321 147
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1648,2 3168,5  5383,8 7704,2 3908,6
  Varelager 1000 NOK  92,2 131,6  240,5 321,2 173,7
  Buskap 1000 NOK  260,0 336,4  610,4 865,8 452,1
  Maskiner og redskap 1000 NOK  196,8 373,4  420,6 925,9 396,0
  Traktor 1000 NOK  192,0 260,6  342,8 361,9 279,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  538,3 1503,4  3059,0 3774,4 1962,0
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  368,9 563,2  710,6 1455,0 645,7
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3061 3678  3715 4318 3561
  Familien timer  2573 2725  2720 2814 2668
Arealbruk:         
  Korn daa       
  Poteter daa  0,2   0,1  0,1
  Grovfôr og beite daa  162,6 243,5  379,1 660,6 305,2
  Annet daa  0,8 0,4  1,0 1,7 0,8
Avlinger pr daa:         
  Korn FEm       
  Poteter kg  900 1000  1600  1050
  Grovfôr og beite FEm  408 364  414 385 395
  I alt FEm  406 364  413 384 394
Storfehold:         
  Årskyr stk  16,1 20,3  31,9 40,9 24,7
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  20,7 26,2  45,8 74,4 35,5
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,2 1,4  5,1 10,9 3,4
  Melk/årsku kg  6725 8008  7842 7812 7691
  Omsatt melk l  97389 148215  227026 296990 173125
  Melkekvote l  104468 158517  245210 321297 186582
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  12,2 15,5  15,1 18,1 15,2
  Grovfôr/årsku daa  10,1 12,0  11,9 16,1 12,4
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,32 5,22  5,24 5,42 5,27
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  45,67 45,95  44,66 47,25 45,72
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  52,21 51,44  50,89 51,16 51,14
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  517,8 774,2  1188,5 1610,6 912,6
  Driftstilskudd 1000 NOK  125,0 125,0  125,0 125,0 125,0
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  41,7 64,6  96,0 129,5 74,4
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  76,1 104,6  178,0 310,3 140,7
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  52,7 80,1  191,9 432,5 142,2
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  16,0 19,0  41,2 108,0 33,8
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  43,2 39,5  44,6 48,8 42,2
Annet husdyrhold 1000 NOK  2,9 6,8  2,4  3,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,8  0,8 1,0 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 4,9 4,1  4,0 3,3 4,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 290,0 237,7  352,4 348,5 299,8
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 279,1 215,2  347,0 326,5 285,3
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  263,4 205,5  348,1 309,7 274,8
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 329,5 267,6  387,7 371,1 332,5