Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 17a, del 5. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    15 26  21 12 75
Brukers alder år  56 49  45 50 50
Jordbruksareal daa  163 248  377 679 334
  Leid daa  51 114  192 411 169
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1799,5 3132,7  4275,1 8596,3 4027,4
  Varelager 1000 NOK  97,4 135,5  200,1 353,3 179,8
  Buskap 1000 NOK  265,3 349,3  554,8 923,6 479,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  218,3 372,9  432,0 717,5 410,9
  Traktor 1000 NOK  167,3 314,2  406,3 266,9 300,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  547,8 1382,4  1904,8 5123,1 1942,3
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  503,6 578,5  777,1 1212,0 714,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2866 3706  3591 4141 3555
  Familien timer  2348 2762  2561 2963 2643
Arealbruk:         
  Korn daa   0,5    0,2
  Poteter daa  0,1 0,1  0,1  0,1
  Grovfôr og beite daa  161,9 247,3  375,1 673,7 332,2
  Annet daa  0,7 0,2  1,6 5,0 1,5
Avlinger pr daa:         
  Korn FEm   429    429
  Poteter kg  650 2000  1500  1178
  Grovfôr og beite FEm  408 370  366 363 371
  I alt FEm  406 370  365 361 369
Storfehold:         
  Årskyr stk  15,8 20,8  28,8 45,2 25,8
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  20,0 26,2  43,0 72,3 36,9
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,1 1,3  3,7 10,9 3,4
  Melk/årsku kg  6981 7990  8155 8341 8001
  Omsatt melk l  96077 149347  213618 347096 186969
  Melkekvote l  102442 155123  224060 346617 193085
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  12,4 15,1  15,4 16,8 15,3
  Grovfôr/årsku daa  10,3 11,9  13,0 14,9 12,9
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,49 5,44  5,41 5,32 5,40
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  46,81 46,79  45,61 46,94 46,43
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  54,97 51,93  51,90 52,36 52,33
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  527,4 812,8  1156,0 1847,0 1009,5
  Driftstilskudd 1000 NOK  124,8 124,8  124,8 124,8 124,8
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  41,0 64,8  92,2 144,7 79,9
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  74,2 113,9  177,4 291,5 151,1
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  54,6 98,6  135,7 379,8 144,0
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  15,1 23,3  39,8 97,4 37,9
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  57,5 48,6  65,1 49,9 55,4
Annet husdyrhold 1000 NOK   10,9  6,4  5,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,8 0,8  0,8 0,8 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 5,0 4,4  3,9 3,4 4,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 305,1 284,3  355,4 351,0 322,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 290,3 270,0  358,8 336,9 313,4
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  273,6 253,9  346,7 338,4 299,1
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 343,8 314,6  387,3 378,1 353,6