Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 17a, del 5. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    15 25  19 16 76
Brukers alder år  56 47  47 50 50
Jordbruksareal daa  164 250  377 724 363
  Leid daa  56 119  194 411 185
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1798,4 3298,3  4503,0 9123,2 4494,8
  Varelager 1000 NOK  98,1 141,5  194,8 411,9 202,1
  Buskap 1000 NOK  257,0 379,6  569,3 1055,6 542,5
  Maskiner og redskap 1000 NOK  263,4 387,9  432,3 1018,8 504,4
  Traktor 1000 NOK  185,0 370,0  424,4 397,2 349,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  475,7 1369,5  2099,9 4863,7 2093,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  519,3 649,8  782,3 1376,1 802,7
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2880 3511  3656 4736 3661
  Familien timer  2400 2458  2560 3495 2683
Arealbruk:         
  Korn daa   0,5    0,2
  Poteter daa  0,1   0,1  0,1
  Grovfôr og beite daa  163,3 247,8  375,2 722,8 361,0
  Annet daa  0,3 1,5  1,6 1,5 1,3
Avlinger pr daa:         
  Korn FEm   148    148
  Poteter kg  675 4000  950  1167
  Grovfôr og beite FEm  397 399  357 340 363
  I alt FEm  396 395  355 339 362
Storfehold:         
  Årskyr stk  15,7 20,2  28,8 44,5 26,5
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  18,3 27,5  42,8 80,1 40,4
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,0 2,0  2,6 15,9 4,8
  Melk/årsku kg  7103 7965  8208 8309 8034
  Omsatt melk l  95266 145219  216387 333266 191437
  Melkekvote l  101982 149262  226885 359207 202188
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  12,5 15,9  14,7 17,4 15,7
  Grovfôr/årsku daa  10,4 12,3  13,0 16,2 13,7
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,61 5,60  5,59 5,66 5,62
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  48,37 46,61  47,12 47,74 47,36
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  54,70 53,18  52,43 54,45 53,93
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  534,3 813,3  1209,3 1884,7 1075,1
  Driftstilskudd 1000 NOK  132,1 132,1  132,1 132,1 132,1
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  40,6 63,5  92,9 142,2 82,3
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  79,4 120,3  210,7 262,7 163,5
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  48,7 96,8  118,0 589,1 196,1
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  17,2 24,8  40,6 133,4 50,0
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  44,5 38,0  59,0 46,1 45,7
Annet husdyrhold 1000 NOK   17,3  3,3 15,5 9,8
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 0,9  0,8 0,9 0,9
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 5,0 4,4  4,2 3,5 4,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 291,6 270,6  377,8 386,9 334,3
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 277,0 251,0  379,0 371,6 322,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  259,3 237,7  365,4 358,0 305,8
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 329,1 298,1  410,1 413,6 364,6