Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17a, del 5. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    12 24  24 19 79
Brukers alder år  54 47  47 51 49
Jordbruksareal daa  163 251  369 743 392
  Leid daa  46 125  197 412 204
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1951,9 3276,6  4699,9 9844,1 5087,3
  Varelager 1000 NOK  96,8 127,1  191,6 434,5 216,0
  Buskap 1000 NOK  264,8 403,1  497,0 1106,0 579,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  239,7 446,4  519,9 1034,0 578,7
  Traktor 1000 NOK  223,1 431,6  456,9 372,0 393,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  482,4 1222,7  2197,0 5134,6 2347,1
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  645,1 645,7  837,5 1762,9 972,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2746 3615  3661 4872 3799
  Familien timer  2306 2555  2663 3579 2796
Arealbruk:         
  Korn daa   0,3    0,1
  Poteter daa   0,1  0,1  
  Grovfôr og beite daa  163,3 250,1  366,8 741,6 390,6
  Annet daa   0,2  2,0 1,3 1,0
Avlinger pr daa:         
  Korn FEm       
  Poteter kg   3333  1067  2200
  Grovfôr og beite FEm  369 338  352 341 345
  I alt FEm  369 337  350 341 344
Storfehold:         
  Årskyr stk  14,0 21,7  26,1 49,2 28,5
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  19,5 28,9  37,8 87,0 44,1
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,3 2,4  3,2 17,3 6,0
  Melk/årsku kg  7247 7571  8536 8612 8248
  Omsatt melk l  90524 149800  204260 385234 213964
  Melkekvote l  97498 170027  224786 423630 236639
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  14,7 16,2  16,9 19,3 17,6
  Grovfôr/årsku daa  11,7 11,5  14,0 15,1 13,7
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,49 5,59  5,60 5,59 5,58
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  45,22 46,67  43,91 45,59 45,32
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  50,60 51,45  51,22 52,93 52,31
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  496,9 837,6  1142,8 2152,6 1194,8
  Driftstilskudd 1000 NOK  156,1 156,1  156,1 156,1 156,1
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  41,1 70,0  92,8 175,3 97,9
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  69,8 113,4  136,8 316,0 162,6
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  59,0 83,1  102,8 510,5 188,2
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  16,8 27,7  38,0 142,6 56,8
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  36,6 57,9  55,8 61,1 54,8
Annet husdyrhold 1000 NOK  -0,4 17,2  9,2 16,6 11,9
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,0 1,0  0,8 0,9 0,9
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 5,1 4,5  3,9 3,7 4,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 300,4 274,3  302,3 378,3 319,9
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 284,7 250,8  283,9 361,6 300,8
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  261,9 226,3  272,9 349,9 281,4
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 338,9 302,6  331,1 403,7 348,6