Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 17a, del 5. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    12 23  26 21 82
Brukers alder år  55 50  45 52 50
Jordbruksareal daa  163 241  366 749 399
  Leid daa  54 117  193 443 216
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1687,9 2992,7  5407,2 9594,4 5258,0
  Varelager 1000 NOK  91,5 146,0  214,1 454,6 238,7
  Buskap 1000 NOK  248,8 367,4  511,0 1093,7 581,5
  Maskiner og redskap 1000 NOK  227,1 406,9  551,7 1045,0 589,9
  Traktor 1000 NOK  274,8 426,2  454,4 376,3 400,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  343,7 1022,3  2677,2 4831,3 2423,2
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  502,1 623,9  998,8 1793,5 1024,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2700 3684  3671 4997 3872
  Familien timer  2106 2671  2632 3594 2812
Arealbruk:         
  Korn daa     0,5  0,2
  Poteter daa     0,1  
  Grovfôr og beite daa  163,3 240,8  362,0 742,0 396,2
  Annet daa     3,1 7,0 2,8
Avlinger pr daa:         
  Korn FEm     103  103
  Poteter kg   5111  1000  2276
  Grovfôr og beite FEm  371 368  384 375 376
  I alt FEm  371 368  380 371 373
Storfehold:         
  Årskyr stk  13,6 19,4  26,6 48,8 28,4
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  19,3 27,3  38,3 84,8 44,3
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,2 2,4  2,8 16,8 6,0
  Melk/årsku kg  6725 7808  8353 8607 8246
  Omsatt melk l  80403 138451  201827 380637 212074
  Melkekvote l  90067 146089  225169 399688 227911
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  12,8 17,3  16,8 19,3 17,7
  Grovfôr/årsku daa  12,0 12,4  13,6 15,2 14,0
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,36 5,50  5,51 5,47 5,48
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  43,28 44,37  42,89 44,85 44,10
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  48,11 50,69  49,84 51,02 50,68
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  430,8 761,1  1112,6 2080,7 1162,1
  Driftstilskudd 1000 NOK  181,7 185,9  184,7 170,1 180,9
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  41,1 72,8  103,8 196,3 109,6
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  54,5 102,7  135,4 275,8 150,3
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  24,9 77,8  105,9 512,2 190,2
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  12,1 27,5  35,7 134,6 55,3
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  55,3 42,5  43,6 52,5 47,3
Annet husdyrhold 1000 NOK   14,0  11,8 5,0 9,0
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 1,0  0,8 0,9 0,9
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 4,7 4,5  4,1 3,5 3,9
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 290,6 247,1  321,2 271,8 285,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 264,5 213,5  310,1 228,4 258,1
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  241,4 201,1  293,3 222,4 241,4
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 356,3 274,3  351,0 297,7 316,5