Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17a, del 5. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    14 17  26 20 77
Brukers alder år  55 48  49 50 50
Jordbruksareal daa  167 237  365 743 399
  Leid daa  49 123  198 470 225
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1883,5 3928,9  5514,5 9813,7 5620,9
  Varelager 1000 NOK  102,5 145,0  219,7 404,5 229,9
  Buskap 1000 NOK  280,9 407,0  533,0 1128,7 614,1
  Maskiner og redskap 1000 NOK  286,8 443,6  592,5 1002,1 610,4
  Traktor 1000 NOK  276,8 469,6  497,3 392,1 423,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  382,5 1905,5  2695,3 4883,1 2668,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  553,8 558,2  976,7 2003,1 1074,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2685 3967  3587 5224 3932
  Familien timer  2220 2783  2610 3716 2865
Arealbruk:         
  Korn daa     0,2  0,1
  Poteter daa   0,1  0,1 0,1 0,1
  Grovfôr og beite daa  166,1 237,4  361,3 742,0 397,3
  Annet daa  0,4   3,2 1,2 1,5
Avlinger pr daa:         
  Korn FEm     485  485
  Poteter kg   6000  1000  2667
  Grovfôr og beite FEm  374 365  384 323 351
  I alt FEm  374 365  380 323 350
Storfehold:         
  Årskyr stk  14,7 22,3  26,3 49,0 29,2
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  20,5 28,0  37,4 84,8 44,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,0 1,2  3,8 17,1 6,2
  Melk/årsku kg  6880 7772  8404 8538 8217
  Omsatt melk l  91743 157970  200029 376554 216905
  Melkekvote l  104347 174684  232378 435296 249068
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  14,1 17,7  17,9 19,4 18,1
  Grovfôr/årsku daa  11,3 10,6  13,7 15,2 13,6
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,13 5,06  5,24 5,26 5,21
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  44,57 45,92  44,21 45,66 45,16
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  49,41 51,07  51,84 52,79 52,37
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  470,4 799,2  1047,5 1980,3 1130,0
  Driftstilskudd 1000 NOK  199,0 203,7  203,9 187,1 198,6
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  50,4 89,3  111,8 208,1 120,7
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  61,4 119,1  155,0 319,2 172,7
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  41,2 76,3  133,1 555,6 213,5
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  11,3 26,3  40,7 141,6 58,4
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  38,0 57,3  56,7 58,4 53,9
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,6 21,7  8,2 7,1 9,5
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 1,1  0,9 0,9 0,9
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 5,1 5,1  4,1 3,6 4,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 330,3 247,4  297,0 300,3 294,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 318,1 199,3  270,9 265,4 263,2
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  293,3 176,0  258,8 246,6 241,3
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 368,6 278,1  329,3 330,2 325,9