Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17a, del 5. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    12 19  25 20 76
Brukers alder år  55 48  49 51 50
Jordbruksareal daa  166 235  375 752 406
  Leid daa  64 115  206 481 233
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  2227,5 3951,5  5914,1 10212,7 5972,5
  Varelager 1000 NOK  100,4 167,4  253,4 475,5 266,2
  Buskap 1000 NOK  299,3 441,5  581,0 1296,0 689,8
  Maskiner og redskap 1000 NOK  267,0 442,6  649,9 1051,0 643,2
  Traktor 1000 NOK  283,5 434,7  467,8 445,9 424,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  688,8 1797,9  2870,9 4828,3 2773,2
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  588,5 667,4  1091,1 2115,9 1175,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2674 3620  3667 5125 3882
  Familien timer  2287 2593  2873 3658 2917
Arealbruk:         
  Korn daa     0,2  0,1
  Poteter daa     0,1 0,1 0,1
  Grovfôr og beite daa  166,0 234,0  370,9 745,9 403,0
  Annet daa  0,4 0,6  3,7 6,6 3,1
Avlinger pr daa:         
  Korn FEm     485  485
  Poteter kg   8000  1600  2880
  Grovfôr og beite FEm  360 379  383 337 359
  I alt FEm  359 378  379 335 356
Storfehold:         
  Årskyr stk  14,9 22,7  27,2 50,0 30,1
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  19,1 29,1  38,1 88,6 46,1
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  0,9 1,2  3,4 16,6 5,9
  Melk/årsku kg  7155 7728  8432 8546 8249
  Omsatt melk l  96762 156714  207789 388396 225018
  Melkekvote l  110982 177742  235872 441102 255628
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  13,7 16,3  18,4 20,1 18,4
  Grovfôr/årsku daa  11,1 10,3  13,6 14,9 13,4
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,63 5,68  5,88 5,85 5,82
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  47,63 48,60  48,78 50,46 49,44
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  51,52 56,49  55,18 58,34 57,31
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  545,1 890,5  1222,1 2272,4 1308,7
  Driftstilskudd 1000 NOK  205,5 209,2  207,4 193,0 203,8
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  52,2 89,0  116,1 215,4 125,4
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  85,2 137,7  170,5 354,7 197,3
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  43,0 89,4  183,0 716,7 278,0
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  11,4 28,9  45,7 152,8 64,3
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  50,2 68,0  66,1 62,2 63,0
Annet husdyrhold 1000 NOK  1,7 12,3  13,5 16,8 12,2
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,0 1,3  1,0 1,0 1,1
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 5,5 5,7  4,6 4,3 4,7
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 343,3 305,7  352,0 473,6 384,9
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 330,7 283,4  345,3 478,0 375,9
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  304,9 254,8  328,6 442,3 346,3
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 386,7 340,5  385,0 503,9 418,6