Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 17a, del 7. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og
mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    31 224 143  42 444
Brukers alder år  49 47 45  43 46
Jordbruksareal daa  83 156 241  360 200
  Leid daa  14 37 79  119 58
Eiendeler i jordbruket NOK  619708 966857 1217443  1795981 1108884
  Varelager NOK  34127 55537 73965  111431 65983
  Buskap NOK  104181 171786 228262  322388 201914
  Maskiner og redskap NOK  33874 64798 107661  170012 86990
  Traktor NOK  64997 90832 118982  144618 104750
  Driftsbygninger NOK  269649 410853 471871  740951 453932
  Jord, veg, osv. NOK  112879 173053 216702  306580 195315
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2559 3139 3600  4108 3349
  Familien timer  2150 2513 2805  3041 2633
Arealbruk:         
  Korn daa   3,8 19,9  50,7 14,6
  Poteter daa  0,2 0,4 0,8  1,3 0,6
  Grovfôr og beite daa  82,5 151,0 219,4  307,4 184,1
  Annet daa  0,3 0,8 1,0  0,1 0,8
Avlinger pr daa:         
  Korn kg   328 391  419 390
  Poteter kg  1736 1386 1351  2862 1700
  Grovfôr og beite FEm  454 401 376  367 388
  I alt FEm  452 397 376  375 387
Storfehold:         
  Årskyr stk  8,5 12,9 16,4  22,2 14,7
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  10,3 19,2 26,0  38,8 23,0
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,4 3,2 4,7  8,0 4,1
  Mjølk/årsku kg  5640 6149 6309  6253 6202
  Omsatt mjølk l  42751 70436 92988  122965 81027
  Kraftfôr/årsku NOK  7771 8289 8835  8841 8584
  Grovfôr/årsku daa  9,7 11,7 13,4  13,9 12,6
Priser:         
  Mjølk uten driftstillegg NOK/l  3,48 3,58 3,64  3,63 3,60
  Kukjøtt NOK/kg  30,36 31,01 30,25  30,04 30,54
  Annet storfekjøtt NOK/kg  36,37 36,57 36,27  36,79 36,49
Produksjonsinntekt mjølk NOK  205658 311578 398180  504508 351460
  Driftstillegg NOK  56695 59596 60086  58583 59548
  Distriktstilskudd mjølk NOK  11182 20176 31706  26335 23742
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  19373 34480 48123  74955 41943
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  25766 52844 77152  141783 69164
  Distriktstilskudd kjøtt NOK  6528 13029 18243  27307 15735
Produksjonsinntekt livdyr NOK  9545 13010 10127  16145 12833
Annet husdyrhold NOK  1886 1665 12613  7712 5763
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  586 487 440  421 461
Dekningsbidrag/daa NOK 3216 2623 2162  1926 2329
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 103123 130133 136875  144551 133044
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 87854 111824 117356  123590 113853
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  61674 78879 84635  84917 80440

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015