Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 17a, del 7. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    25 30 15  71
Brukers alder år  47 44 45  45
Jordbruksareal daa  168 240 351  236
  Leid daa  54 91 190  98
Eiendeler i jordbruket NOK  801794 1029544 1377799  1027406
  Varelager NOK  42787 69892 88325  63769
  Buskap NOK  148405 187628 238587  183229
  Maskiner og redskap NOK  67278 98577 167158  100961
  Traktor NOK  90736 102560 114669  101321
  Driftsbygninger NOK  313146 390432 597143  414334
  Jord, veg, osv. NOK  139443 180454 171917  163794
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2989 3417 4139  3405
  Familien timer  2511 2710 3271  2752
Arealbruk:        
  Korn daa   0,7   0,3
  Poteter daa  1,2 0,7 3,1  1,4
  Grovfôr og beite daa  166,4 237,5 347,9  233,7
  Annet daa  0,3 1,0 0,1  0,6
Avlinger pr daa:        
  Korn kg   143   143
  Poteter kg  946 759 485  681
  Grovfôr og beite FEm  300 317 266  298
  I alt FEm  299 315 264  296
Storfehold:        
  Årskyr stk  11,5 14,4 17,1  13,8
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  16,3 20,1 26,7  20,1
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  2,4 2,9 4,0  2,9
  Melk/årsku kg  5964 6375 6252  6216
  Omsatt melk l  63158 83725 96099  78495
  Kraftfôr/årsku NOK  9155 9669 9573  9513
  Grovfôr/årsku daa  14,5 16,5 20,3  16,9
Priser:        
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,08 3,08 3,06  3,08
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  21,82 21,97 22,46  22,03
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  25,69 25,75 26,30  25,92
Produksjonsinntekt melk NOK  194804 257585 294339  241443
  Driftstilskudd NOK  66060 66067 66800  66218
  Andre tilskudd melk NOK  58525 86622 94523  77436
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  24373 31951 37043  29973
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  42049 51643 63552  51062
  Tilskudd kjøtt NOK  33430 39453 50112  39644
Produksjonsinntekt livdyr NOK  5453 5310 7746  5800
Annet husdyrhold NOK  1339 392 10673  2892
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  445 393 330  389
Dekningsbidrag/daa NOK 2611 2186 1726  2157
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 153059 159088 132971  150099
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 139921 144336 111795  134338
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  118263 118851 95317  111605

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015